Szukaj haseł:

Podział spółek

To jedna z form zmian w umowie spółki, której celem jest podział spółki kapitałowej na dwie lub więcej spółek kapitałowych. Możliwość podziału obejmuje jedynie spółki kapitałowe, w tym spółki akcyjne, ale pod warunkiem, że ich kapitał zakładowy został pokryty w całości. Nie podlegają zatem podziałowi spółki osobowe, jak również spółki w likwidacji, które rozpoczęły podział majątku oraz spółki w upadłości.

Proces podziału spółek został uregulowany w Dziale II Tytułu IV Kodeksu spółek handlowych, czyli ustawie z dnia 15 września 2000 r., w art. 528 – 550. Zgodnie z jego art. 529 § 1, podziału spółki kapitałowej można dokonać przez:

  1. przejęcie – czyli przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na inne spółki w zamian za udziały lub akcje spółki przejmującej,
  2. zawiązanie nowych spółek – czyli utworzenie spółek, na które przejdzie cały majątek spółki dzielonej w zamian za udziału lub akcje utworzonych spółek,
  3. przejęcie i zawiązanie nowej spółki – czyli przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na istniejącą i na nową spółkę lub spółki,
  4.  wydzielenie – czyli przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą lub nową spółkę.

Podział spółki, czyli rozwiązanie spółki dzielonej bez przeprowadzania jej likwidacji następuje z dniem wykreślenia jej z rejestru, poza podziałem przez wydzielenie. Wydzielenie następuje bowiem z dniem wpisania nowej spółki do rejestru. A gdy majątek jest przenoszony na istniejącą spółkę, wówczas podział następuje z dniem wydzielenia, czyli ujawnienia w rejestrze wzmianki o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki przejmującej. Z dniem podziału lub wydzielenia spółki przejmujące lub nowo zawiązane wstępują w prawa i obowiązki spółki dzielonej, a wspólnicy spółki dzielonej stają się wspólnikami spółki przejmującej.

Spółka dzielona i spółka przejmująca pisemnie ustalają plan podziału spółki. W przypadku podziału przez zawiązanie nowej spółki, plan ten sporządza w formie pisemnej spółka dzielona. Niezbędne elementy planu podziału, a także dodatkowe wskazuje art. 534 Kodeksu spółek handlowych. To m.in. wskazanie zasad dotyczących przyznania udziałów lub akcji w spółkach przejmujących lub w spółkach nowo zawiązanych, prawa przyznane przez spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce dzielonej, czy też dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających spółkom przejmującym lub spółkom nowo zawiązanym (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037, ze zm.).

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top