Szukaj haseł:

Pojęcie administracji

Pojęcie administracji

Pojęcie administracji – administracja publiczna to przejęte przez państwo i realizowane przez jego zawisłe organy, a także przez organy samorządu terytorialnego, zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli, wynikających ze współżycia ludzi w społeczeństwie. To przejmowanie przez państwo odbywa się przez stanowienie prawa, takiego, które rozdziela zadania i kompetencje w zakresie zaspokajania potrzeb społecznych, na organy administracji publicznej.

Administracja powstała od momentu stworzenia pierwszych organizacji państwowych. Jest ściśle związana z państwem. W nowoczesnym rozumieniu tego słowa, administracja wzięła swój początek z przełomu XVIII i XIX wieku, z chwilą przekształcenia się państwa policyjnego w konstytucyjne. Z początkiem XIX wieku powstało prawo administracyjne z prawami i obowiązkami po obu jego stronach, tzn. zarówno po stronie administracji publicznej, jak i po stronie obywateli. W połowie XIX. wieku obowiązywała już zasada związania ustawowego administracji, czyli że żadna ingerencja administracji, żaden obowiązek nie mógł być nałożony na obywatela bez podstawy ustawowej. Na straży tej zasady stały sądy administracyjne. W Polsce, pierwszy powołano w 1922 roku.

Zadania administracji publicznej w okresie socjalizmu:

  1. a) reglamentacyjno – porządkowe, czyli polegające na rządzeniu ludźmi za pomocą nakazów i zakazów, egzekwowanych własnymi środkami;
  2. b) w sferze gospodarki uspołecznionej, polegały na zarządzaniu podstawowymi procesami gospodarczymi w sposób planowy;
  3. c) wobec ludności – polegały na zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.

Administracja publiczna w okresie kapitalistycznym:

  1. a) odejście od planowania centralnego i nakazowo – rozdzielczego systemu zarządzania gospodarką;
  2. b) w procesach prywatyzacji i reprywatyzacji nastąpiło ograniczenie funkcji administracji rządowej;
  3. c) powołanie administracji samorządowej;
  4. d) szersze korzystanie z form prawa cywilnego;
  5. e) utrzymanie sfery oddziaływania władczego.

Przesłanki rozwoju administracji można podzielić na przesłanki – warunki oraz przesłanki – cele. Do pierwszej kategorii przesłanek należą możliwości materialne państwa, jego stan organizacyjny oraz treść polityki społeczno – gospodarczej. Z kolei za przesłanki – cele można uznać takie wartości podstawowe, których realizacja leży w ostatecznym zamierzeniu podmiotów administrujących. Wartości te występują w dwojakim charakterze: są celem działań administracji i jednocześnie ich warunkiem. Wśród nich znajdą się m.in., interes społeczny, indywidualny, państwowy.

Organy administracji mają wyłącznie zadania i kompetencje, nie mają własnych interesów. W obrębie tych zadań i kompetencji realizują określone interesy, ale zawsze cudze. Ponieważ nie ma przedsięwzięć państwa i samorządów nie adresowanych w ostateczności do człowieka, uznać można, że dobro człowieka jest podstawowym celem działania administracji.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top