Szukaj haseł:

Pojęcie prawa administracyjnego

Pojęcie prawa administracyjnego

Pojęcie prawa administracyjnego – to zespół norm regulujących działalność administracyjną, gałąź prawa normująca administrację publiczną, czyli obejmuje to, co jest wytworzone dla jej organizacji i działania. Realizacja norm prawa administracyjnego polega na tym, że w granicach i na podstawie obowiązującego prawa, organ administracji publicznej, w razie zaistnienia określonych prawem okoliczności, z którymi prawo wiąże obowiązek jego określonego działania, podejmuje te działania i kieruje je do określonego podmiotu prawnego, wyznaczając mu nowe uprawnienia i obowiązki.

Rodowód polskiego prawa administracyjnego:

a) okres policystyki – II. poł. XVIII – początek XIX wieku: charakteryzuje się próbą stworzenia nowoczesnej organizacji państwa i koncepcji administracji; to początek polskiego prawa administracyjnego; policystyka była wówczas synonimem administracji publicznej, z którą związana była ściśle kameralistyka, a więc nauka zajmująca się zagadnieniami dostarczania środków finansowych dla skarbu państwa;

b) narodziny polskiej nauki prawa administracyjnego – I. poł. XIX wieku: policystyka zaczęła się przeobrażać w naukę administracji i prawa administracyjnego; polskie nauki administracyjne w II. poł. XIX wieku reprezentowane były głównie przez środowiska akademickie Warszawy, Krakowa, Lwowa;

c) okres rozwoju nauki prawa administracyjnego – początek XX wieku: był konsekwencją nadania tej nauce wymiaru akademickiego.

Źródła prawa administracyjnego:

a) Konstytucja RP;

b) ratyfikowane umowy międzynarodowe;

c) ustawy;

d) rozporządzenia;

e) zarządzenia;

f) uchwały;

g) statuty i regulaminy jako akty prawa wewnętrznego;

h) akty prawa miejscowego.

Budowa prawa administracyjnego:

  1. normy prawa ustrojowego – regulują wszystkie najważniejsze elementy administracji publicznej jako organizacji; dotyczą tworzenia i obsadzania organów administracyjnych i ich urzędów, budowy wewnętrznych oraz wzajemnych relacji poszczególnych struktur organizacyjnych;
  2. normy prawa materialnego:
  3. a) gdy realizacja prawa następuje przez wydanie decyzji – określają organy właściwe do jej wydania oraz określają treść decyzji co do praw i obowiązków;
  4. b) gdy stosunki prawne powstają z mocy samego prawa – ustalają skutki nieprzestrzegania norm tego prawa;
  5. normy prawa procesowego – regulują tok czynności podejmowanych przez organy, określone prawem ustrojowym, w celu realizacji norm prawa materialnego.

Normy prawa administracyjnego są zawsze normami ogólnymi i abstrakcyjnymi o charakterze materialnym i o powszechnej mocy obowiązującej. Każda norma prawa administracyjnego jest związana funkcjonalnie z organami administracji państwowej, i odnosi się do tego samego rodzaju adresatów, wyznacza sytuację prawną podmiotów niepodporządkowanych prawnie organom administracji państwowej w danej sprawie.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top