Szukaj haseł:

Policja

To, zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o Policji, umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organizację i zasady funkcjonowania tej formacji reguluje Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179, ze zm.).

Do podstawowych zadań Policji, zgodnie z ust. 2 ww. ustawy, należy:

1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra;

2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania;

3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;

4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców;

5) nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach;

6) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych;

7) współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi, a także z organami i instytucjami Unii Europejskiej na podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów;

8) realizacja zadań wynikających z prawa unijnego oraz umów międzynarodowych

9) przetwarzanie informacji kryminalnych, w tym danych osobowych;

10) prowadzenie bazy danych zawierającej informacje o wynikach analizy DNA;

11) prowadzenie działań kontrterrorystycznych;

12) ochrona  obiektów  stanowiących  siedziby  członków  Rady  Ministrów,  z wyłączeniem obiektów służących  Ministrowi  Obrony  Narodowej  i  Ministrowi Sprawiedliwości,  wskazanych  przez  ministra  właściwego do spraw wewnętrznych;

13) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów.

W skład Policji wchodzą służby: kryminalna, śledcza, spraw wewnętrznych, prewencyjna, kontrterrorystyczna oraz wspomagająca w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym, a także policja sądowa, Wyższa Szkoła Policji, ośrodki szkolenia i szkoły policyjne, wyodrębnione oddziały prewencji oraz instytuty badawcze.

W ramach realizacji swych zadań, Policja wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe, a także czynności zlecone przez sąd, prokuratora, organy administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie określonym przepisami prawa.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top