Szukaj haseł:

Polityka energetyczna państwa

Polityka energetyczna państwa

Polityka energetyczna państwa – to polityka, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, wzrostu konkurencyjności gospodarki i jej efektywności energetycznej, a także ochrony środowiska, w tym klimatu. Założenia tej polityki zawarte są w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348, ze zm.).

Do ministra właściwego ds. energii w zakresie polityki energetycznej należy:

1) przygotowanie projektu polityki energetycznej państwa i koordynowanie jej realizacji;

2) określanie szczegółowych warunków planowania i funkcjonowania systemów zaopatrzenia w paliwa i energię;

3) nadzór nad bezpieczeństwem zaopatrzenia w paliwa gazowe i energię elektryczną oraz nadzór nad funkcjonowaniem krajowych systemów energetycznych;

4) współdziałanie z wojewodami i samorządami terytorialnymi w sprawach planowania i realizacji systemów zaopatrzenia w paliwa i energię;

5) koordynowanie współpracy z międzynarodowymi organizacjami rządowymi.

Polityka energetyczna państwa jest opracowywana zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju kraju co 4 lata i zawiera ocenę realizacji polityki energetycznej państwa za poprzedni okres, prognozę na okres minimum 20 lat, oraz program działań wykonawczych na okres 4 lat zawierający instrumenty jego realizacji. W szczególności określa ona:

1) bilans paliwowo-energetyczny kraju;

2) zdolności wytwórcze krajowych źródeł paliw i energii;

3) zdolności przesyłowe, w tym połączenia transgraniczne;

4) efektywność energetyczną gospodarki;

5) działania w zakresie ochrony środowiska;

6) rozwój wykorzystania instalacji odnawialnego źródła energii;

7) wielkości i rodzaje zapasów paliw;

8) kierunki restrukturyzacji i przekształceń własnościowych sektora paliwowo – energetycznego;

9) kierunki prac naukowo – badawczych;

10) współpracę międzynarodową.

Opracowaną politykę energetyczną państwa przyjmuje Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw energii, który ogłasza ją, po jej przyjęciu, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Do 30 czerwca każdego roku zobowiązany jest on również do opracowania sprawozdania z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych. Co dwa lata, w terminie do 30 czerwca co drugiego roku, opracowuje sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Wraz z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki współpracują z organami innych państw członkowskich Unii Europejskiej, w celu stworzenia w pełni konkurencyjnego rynku paliw gazowych i energii elektrycznej w Unii Europejskiej, w szczególności promują i ułatwiają współpracę operatorów systemów przesyłowych w zakresie połączeń transgranicznych.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top