Szukaj haseł:

Pomoc prawna z urzędu w procesie cywilnym

 to pomoc udzielana w postępowaniu cywilnym przez sąd stronie na jej żądanie, w postaci ustanowienia dla niej adwokata lub radcy prawnego, jeśli strona ta została zwolniona od kosztów sądowych w całości lub części, lub też gdy będąc osobą fizyczną nie została od tych kosztów zwolniona, ale złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku dla utrzymania siebie oraz rodziny.

Brak dostatecznych środków na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego stanowi również przesłankę, na którą może powołać się osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna posiadająca zdolność sądową, której sąd nie zwolnił z kosztów sądowych, wnosząc o ustanowienie pomocy prawnej z urzędu.

Wniosek o przyznanie pomocy prawnej z urzędu należy zgłosić wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub oddzielnie. Można go złożyć pisemnie bądź ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa się toczy lub ma być wytoczona. Osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania w rejonie właściwości tego sądu, mogą składać wniosek we właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania sądzie rejonowym. Wniosek musi zawierać oświadczenie osoby fizycznej ze szczegółowym wykazem informacji na temat jej stanu rodzinnego, majątkowego, jej dochodów i źródeł utrzymania. Osoba ta może złożyć wskazane oświadczenie ustnie przed sądem w formie przyrzeczenia.

Udzielenie stronie pomocy prawnej w postępowaniu cywilnym w formie ustanowienia dla niej adwokata lub radcy prawnego nastąpi wówczas, gdy sąd uzna udział takiego pełnomocnika w sprawie za potrzebny. O wyznaczenie adwokata lub radcy prawnego sąd zwraca się do właściwej okręgowej rady adwokackiej lub rady okręgowej izby radców prawnych. Właściwa rada wyznacza któregoś z pełnomocników najpóźniej w terminie dwóch tygodni. Strona wnioskująca o wyznaczenie pełnomocnika może w swoim wniosku określić osobę adwokata lub radcy prawnego, z którego pomocy prawnej chciałaby skorzystać. Ustanowiony przez sąd pełnomocnik procesowy zobowiązany jest zastępować stronę aż do prawomocnego zakończenia postępowania, chyba że sąd postanowi inaczej, lub ważność tego ustanowienia wygaśnie.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top