Szukaj haseł:

Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

to umowa pomiędzy podmiotem, który ustalił cenę transakcyjną z podmiotem powiązanym, a organem podatkowym, zatwierdzająca prawidłowość tego ustalenia. Organem podatkowym właściwym w sprawach porozumień dotyczących ustalenia cen transakcyjnych jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Uznaje on, na wniosek podmiotu krajowego, w drodze decyzji, porównywalność istotnych warunków ustalonych pomiędzy tym podmiotem a powiązanym z nim podmiotem lub podmiotami z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, oraz potwierdza prawidłowość wyboru metody ustalania cen transakcyjnych w uznanych przez ten organ warunkach. W porozumieniu tym określa:

1) profil funkcjonalny podmiotów powiązanych, których dotyczą uznane warunki, obejmujący w szczególności pełnione funkcje, ponoszone ryzyka i zaangażowane aktywa;

2) algorytm kalkulacji ceny transakcyjnej;

3) inne reguły stosowania metody ustalania cen transakcyjnych.

Występujący o zawarcie porozumienia podmiot krajowy zobowiązany jest do wskazania wybranej metody ustalania ceny transakcyjnej, w szczególności wskazania jednej z metod, o których mowa w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, i przedstawienia propozycji jej stosowania oraz warunków, jakie ustalił z podmiotem powiązanym, wraz z uzasadnieniem i dokumentami mającymi wpływ na przedstawione propozycje.

Szef KAS, na wniosek podmiotu krajowego, w drodze decyzji, uznaje również porównywalność istotnych warunków ustalonych w umowie o podziale kosztów zawartej z podmiotem powiązanym. W przypadku gdy stroną ustalenia cen transakcyjnych jest zagraniczny podmiot powiązany, Szef KAS może porozumiewać się z władzą podatkową właściwą dla tego podmiotu.

Decyzja w zakresie porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych nie może dotyczyć okresu sprzed dnia złożenia wniosku o zawarcie porozumienia. Obejmujące je postępowanie powinno się zakończyć bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż do 6 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Wydana decyzja może mieć maksymalnie 5-letni termin ważności.

Przepisy dotyczące porozumień w sprawach ustalenia cen transakcyjnych zawarto w Dziale IIA Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2019 poz. 900).

Zgodnie z art. 3 pkt 10  Ordynacji podatkowej, pod pojęciem ceny  transakcyjnej należy rozumieć cenę przedmiotu transakcji zawieranej pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top