Szukaj haseł:

Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

To porozumienia zawierane między podmiotami powiązanymi a organem podatkowym, co do potwierdzenia właściwego ustalenia przez te podmioty ceny przedmiotu transakcji zawieranej między nimi.

Zgodnie z art. 3 pkt 10 Ordynacji podatkowej, ceną transakcyjną jest cena przedmiotu transakcji zawieranej pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.

Porozumieniom tym został poświęcony odrębny Dział IIA Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 20a § 1 O.p., organem właściwym w zakresie porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej, który na wniosek podmiotu krajowego uznaje w drodze decyzji porównywalność istotnych warunków ustalonych pomiędzy tym podmiotem krajowym a powiązanym z nim podmiotem lub podmiotami  z warunkami, jakie ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, oraz potwierdza prawidłowość wyboru metody ustalania cen transakcyjnych w uznanych przez ten organ warunkach. Szef KAS określa: profil funkcjonalny podmiotów powiązanych, których dotyczą uznane warunki, obejmujący w szczególności pełnione funkcje, ponoszone ryzyka i zaangażowane aktywa; algorytm kalkulacji ceny transakcyjnej; oraz inne reguły stosowania metody ustalania cen transakcyjnych.

Jak stanowi art. 20e, przed złożeniem wniosku podmiot zainteresowany zawarciem porozumienia może zwrócić się do Szefa KAS o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości  dotyczących zawierania porozumienia w indywidualnej sprawie, w szczególności celowości zawierania porozumienia, zakresu niezbędnych informacji, trybu i przypuszczalnego terminu zawarcia porozumienia oraz przewidywanych warunków i czasu jego obowiązywania. Podmiot, który występuje z wnioskiem o zawarcie porozumienia w sprawie ustalenia cen transakcyjnych ma obowiązek wskazania wybranej metody ustalania ceny transakcyjnej wraz z uzasadnieniem i dokumentami mającymi wpływ na przedstawione propozycje. Do czasu wydana decyzji, podatnik może zmienić propozycję wyboru metody ustalania ceny transakcyjnej.

Organ właściwy ws. porozumienia nie wydaje w tej sprawie decyzji, jeśli miałaby ona objąć zawarte między podmiotami powiązanymi transakcje: zakończone przed dniem złożenia wniosku, lub rozpoczętych przed dniem złożeniem wniosku, które w dniu złożenia wniosku są objęte postępowaniem podatkowym, kontrolą podatkową, kontrolą celno-skarbową lub postępowaniem przed sądem administracyjnym.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top