Szukaj haseł:

Porządek dziedziczenia ustawowego

Porządek dziedziczenia ustawowego

Porządek dziedziczenia ustawowego – to uregulowany w Księdze czwartej Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) sposób określenia, kto jest uprawniony i w jakiej kolejności do spadkobrania w sytuacji, gdy spadkodawca nie ustanowił w testamencie spadkobierców. Spadkobiercy ustaleni w testamencie mają pierwszeństwo przed ustaleniami wynikającymi z ustawy.

Na mocy nowelizacji z 28 czerwca 2009 roku weszły w życie nowe zasady dziedziczenia po zmarłym spadkodawcy w sytuacji, gdy nie pozostawił on testamentu. Nowelizacja rozszerzyła krąg osób dziedziczących z ustawy, ograniczając sytuację dziedziczenia przez gminę lub skarb państwa. Wyróżnia się pięć grup spadkowych w porządku dziedziczenia ustawowego:

– Grupa I: małżonek spadkodawcy oraz jego dzieci, w tym także przysposobione, bo zgodnie z art. 936 § 1 Kodeksu cywilnego: „Przysposobiony dziedziczy po przysposabiającym i jego krewnych tak, jakby był dzieckiem przysposabiającego, a przysposabiający i jego krewni dziedziczą po przysposobionym tak, jakby przysposabiający był rodzicem przysposobionego”. W tej grupie spadkobiercy dziedziczą w częściach równych, z tym że część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. W przypadku gdy dziecko nie dożyje otwarcia spadku, jego miejsce, jako spadkobiercy zajmują zstępni spadkodawcy, a więc wnuki, dzieląc się po równo udziałem, jaki przypada na to dziecko. W ten sam sposób kolejno powoływani do spadku z ustawy są w braku wnuków prawnuki, etc.

– Grupa II: małżonek spadkodawcy i jego rodzice. Małżonek i rodzice są powoływani do spadku w braku zstępnych. Udział każdego z rodziców wynosi jedna czwarta, jeśli otwarcia spadku dożył małżonek, bowiem jego udział wynosi jedna druga spadku. Udział spadkowy każdego z rodziców wynosi 1/4, chyba że:

– ojcostwo spadkodawcy nie zostało ustalone – wówczas matce przypada połowa spadku,

– w chwili otwarcia spadku brak jest zstępnych i małżonka spadkodawcy – wówczas rodzicom przypada cały spadek,

– jedno z rodziców nie dożyło spadku – wówczas jego udział przypada rodzeństwu spadkodawcy (w przypadku gdy któreś z nich nie dożyło otwarcia spadku – jego udział przypada jego zstępnym),

– jedno z rodziców nie dożyło spadku, a brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych – wówczas dziedziczący żyjący rodzic dziedziczy połowę spadku.

Małżonkowi, który dziedziczy wraz z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi spadkodawcy, przysługuje połowa spadku, chyba że ich brak, wówczas przypada mu cały.

– Grupa III: dziadkowie. Dziedziczą oni w całości, w częściach równych każde z dziadków, gdy brak uprawnionych do dziedziczenia: zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa. Jeśli któreś z nich nie dożyło otwarcia spadku, to należny mu udział przypada jego zstępnym (w braku tych zstępnych, udział ten przypada pozostałym dziadkom w częściach równych).

– Grupa IV: pasierbowie, czyli nieprzysposobione przez spadkodawcę dzieci jego małżonka. Dziedziczą oni gdy brak jest małżonka spadkodawcy a także innych, ww. uprawnionych do dziedziczenia. Jednak dziedziczą tylko w równych częściach pełne sieroty małżonka spadkodawcy, a więc te dzieci, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku.

– Grupa V: gmina lub skarb państwa. Jeśli brak i takich dzieci, jak i innych ww. uprawnionych do dziedziczenia, wówczas na końcu kolejki dziedziczenia ustawowego stoi gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, chyba że nie da się ustalić ostatniego miejsca zamieszkania na terytorium Polski, wówczas ostatnim do przyjęcia spadku będzie skarb państwa.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top