Szukaj haseł:

Posiadanie

To ujęte w Księdze drugiej Kodeksu cywilnego, Tytule IV, w art. 336 – 352, inne od prawa własności prawo rzeczowe, określające uprawnienie podmiotu do władztwa nad rzeczą. Zgodnie z art. 336 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.): „Posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny)” (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93, ze zm.).

Różnica pomiędzy jednym a drugim typem posiadania jest taka, że nawet gdy posiadacz samoistny odda posiadaczowi zależnemu rzecz w posiadanie, to nie traci swojego posiadania. Faktyczne władztwo nad rzeczą korzysta z domniemania, że rzecz jest w rękach posiadacza samoistnego. Jednak gdy ktoś faktycznie włada rzeczą zamiast kogoś, nie jest posiadaczem samoistnym, a jedynie dzierżycielem.

Przerwa w posiadaniu, niemająca charakteru stałego, przemijająca, nie przerywa samego posiadania. Posiadanie korzysta również z domniemania swojej zgodności ze stanem prawnym, a które obejmuje także posiadanie przez poprzedniego posiadacza. Posiadacz podlega ochronie prawnej. Jego posiadania nie wolno naruszać samowolnie, nawet gdy uzyskał je będąc w złej wierze. W przypadku takiego naruszenia, celem jego odparcia, posiadaczowi przysługuje prawo do obrony koniecznej. Najszersza ochrona przysługuje posiadaczowi nieruchomości, może on bowiem od razu po samowolnym naruszeniu jego posiadania, samemu przywrócić stan poprzedni, byleby tylko nie stosował przy tym przemocy względem osób, które dokonały naruszenia. Posiadaczowi rzeczy ruchomej przysługuje podobny zakres ochrony, gdy w związku z samowolnym naruszeniem jego posiadania grozi mu niebezpieczeństwo odniesienia niepowetowanej szkody. W tej sytuacji może on zastosować natychmiast niezbędną samopomoc w celu przywrócenia stanu poprzedniego. Posiadaczowi przysługuje roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń, którego podmiotem może być zarówno ten, kto posiadanie samowolnie naruszył, jak i ten, na którego korzyść ono nastąpiło.

Przeniesienia posiadania można dokonać poprzez wydanie rzeczy, z którym równoznaczne jest wydanie dokumentów, a także wydanie środków umożliwiających rozporządzanie rzeczą, czy też dające faktyczne nad nią władztwo. Przeniesienia można dokonać także na podstawie umowy, czy też innego stosunku prawnego, np. w ten sposób, że strony czynności mającej za przedmiot przeniesienie osiadania samoistnego umówią się, że posiadacz samoistny zachowa rzecz w swoim władaniu, ale już jako posiadacz zależny.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top