Szukaj haseł:

Posiedzenie sądowe

 to uregulowana w Ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296, ze zm.) procedura, podczas której sąd dokonuje rozpoznania sprawy cywilnej, wyznaczana przez przewodniczącego składu sądu z urzędu, gdy tylko wymaga tego stan skierowanej do sądu sprawy.

Generalną zasadą, wyrażoną w art. 148 § 1 K.p.c. jest, że posiedzenia sądowe są jawne, a sprawy rozpoznawane są na rozprawie. Sąd może jednak rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany uznał powództwo lub po złożeniu przez strony pism procesowych i dokumentów, w tym również po wniesieniu zarzutów lub sprzeciwu od nakazu zapłaty albo sprzeciwu od wyroku zaocznego, sąd uzna, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne (Art.148¹ § 1 K.p.c.). Posiedzenie niejawne jest niedopuszczalne, jeśli strona w pierwszym piśmie procesowym złożyła wniosek o przeprowadzenie rozprawy, a pozwany nie uznał powództwa.

Strony i osoby zainteresowane sąd zobowiązany jest zawiadomić o posiedzeniu jawnym, wezwaniem lub ogłaszając podczas posiedzenia. W przypadku nieobecności strony, sąd musi doręczyć jej wezwanie na następne posiedzenie. Wezwania na posiedzenia jawne doręcza się najpóźniej na tydzień przed posiedzeniem, lub w wyjątkowych przypadkach na 3 dni przed ich terminem.

Posiedzenia sądowe odbywają się w budynku sądu, a wyjątkowo poza nim, jeśli wymagają tego czynności sądowe lub gdy ułatwi to przeprowadzenie postępowania lub znacznie przyczyni do oszczędności kosztów. Przewodniczący składu orzekającego może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia jawnego na odległość za pośrednictwem umożliwiających to środków technicznych. Wówczas mogą w nim wziąć udział uczestnicy postępowania, jeśli przebywają w budynku innego sądu. Przekaz z przebiegu tak przeprowadzanych czynności procesowych musi być transmitowany do sal sądowych, w których znajdują się wszyscy uczestnicy posiedzenia w obu budynkach.

Posiedzenie sądu może również odbyć się przy drzwiach zamkniętych. Zgodnie z art. 153 § 1 K.p.c.: „Sąd z urzędu zarządza odbycie całego posiedzenia lub jego części przy drzwiach zamkniętych, jeżeli publiczne rozpoznanie sprawy zagraża porządkowi publicznemu lub moralności lub jeżeli mogą być ujawnione okoliczności objęte ochroną informacji niejawnych”.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top