Szukaj haseł:

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne – to postępowanie, którego przedmiotem są sprawy objęte regulacjami kodeksu cywilnego, kodeksu pracy, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Postępowanie cywilne uregulowane zostało w Ustawie – Kodeks postępowania cywilnego (k. p. c.) z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296, ze zm.). Zgodnie z systematyką k. p. c., możemy wyróżnić następujące rodzaje postępowania cywilnego: postępowanie rozpoznawcze, postępowanie zabezpieczające, postępowanie egzekucyjne oraz międzynarodowe postępowanie cywilne.

Postępowanie cywilne prowadzone jest w dwóch trybach: procesowym i nieprocesowym. Postępowanie procesowe kończy się wydaniem wyroku, obowiązuje w nim zasada dwustronności, czyli występują dwie strony w tym jeden powód, ponieważ postępowanie jest wszczynane na wniosek powoda zwany pozwem. Sąd nie może sam wszcząć procesu cywilnego z urzędu.

Postępowanie nieprocesowe wszczynane jest na wniosek lub z urzędu. Nie występują w nim strony, lecz uczestnicy postępowania. Wydawane jest postanowienie orzekające co do istoty sprawy, na które również, jak w przypadku wyroku, przysługuje apelacja.

Zasady postępowania cywilnego, które muszą być przestrzegania podczas jego trwania, to:

 • zasada prawdy materialnej – strony i uczestnicy postępowania mogą składać wyjaśnienia, które są zgodne z prawdą, której nie mogą zatajać. Uczestnicy mogą również przedstawiać dowody na poparcie swych stanowisk. Zobowiązani są do dokonywania czynności zgodnie z dobrymi obyczajami;
 • zasada równości stron – strony mają takie same prawa i obowiązki;
 • zasada dyspozytywności – możliwość żądania przez stronę zawieszenia postępowania;
 • zasada jawności – strony i uczestnicy postępowania mają prawo do zapoznania się z aktami sprawy, przy uwzględnieniu wyjątków przewidzianych w ustawie;
 • zasada bezstronności – sąd nie może bez uzasadnienia wydać rozstrzygnięcia na korzyść jednej ze stron;
 • zasada ustności – proces na sali sądowej prowadzony jest w formie ustnej, znaczenie usprawnia to przebieg postępowania;
 • zasada koncentracji materiału procesowego – strony mają prawo do bezstronnego i jawnego procesu;
 • zasada prawa do sądu – każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
 • zasada kontradyktoryjności – to na stronach postępowania, a nie na sądzie, spoczywa ciężar udowodnienia swoich racji;
 • zasada bezpośredniości – sąd powinien zapoznać się ze źródłem i środkiem dowodowym osobiście. Od zasady tej przewidziany jest wyjątek, w postaci przesłuchania świadka przed innym sądem i przekazania jego zeznań sądowi rozpoznającemu sprawę;
 • zasada formalizmu procesowego – czynność podejmowana w trakcie przebiegu postępowania powinna mieć określoną przepisami prawa formę;
 • zasada szybkości – sąd powinien prowadzić postępowanie w taki sposób, by nie doszło do przewlekania postępowania, a rozstrzygnięcie powinno zostać wydane na pierwszym posiedzeniu, jeżeli nie naruszy to interesu stron.
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top