Szukaj haseł:

Postępowanie karne (proces karny)

Proces karny to określone w przepisach prawa czynności, których zadaniem jest wykrycie przestępstwa oraz jego sprawcy, osądzenie go i wykonanie kary (np. pozbawienia wolności) lub środków karnych. Czynności procesowe to uregulowane w prawie działania organów prowadzących proces, nazywanych też organami procesowymi, np. prokuratora, oraz innych uczestników, w szczególności oskarżyciela, oskarżonego oraz pokrzywdzonego.

Mimo, że nazwa proces karny i postępowanie karne są używane zamiennie, to samo postępowanie oznacza mniejszy zakres działania, np. postępowanie przygotowawcze oraz postępowanie sądowe, to dwa oddzielne odcinki przebiegu procesu, które składają się na proces karny.

Proces karny wyznacza sobie dwa cele:

  • osiągnięcie stanu sprawiedliwości prawnomaterialnej – czyli zastosowanie normy prawa karnego materialnego (to zbiór norm, które zabraniają popełniania czynów objętych sankcjami karnymi oraz społecznie szkodliwych), w niektórych przypadkach również prawa cywilnego materialnego. W trakcie procesu powinna być ustalona norma, która została naruszona przez czyn ludzki (zgodnie z prawem karnym materialnym jedynie człowiek może ponosić odpowiedzialność), oraz osoba, która się dopuściła jej naruszenia, za co powinna ponieść;
  • osiągnięcie stanu sprawiedliwości proceduralnej – uczestnicy procesu powinni być przekonani co do czynności podjętych przez organy procesowe. Organy prowadzące proces zobowiązane są więczrobić wszystko, aby proces był uczciwy i rzetelny;

Przedmiotem procesu karnego jest odpowiedzialność karna oskarżonego za zarzucony mu czyn zabroniony. Osoba, która została uznana za winną zarzucanego jej czynu, musi ponieść jego konsekwencję. W zależności od rodzaju odpowiedzialności, która jest zostaje ustalona w procesie, wyróżnia się:

  • proces zasadniczy, polegający na rozpoznaniu odpowiedzialności karnej;
  • akcję cywilną, która polega na rozstrzygnięciu roszczeń cywilnych w trakcie procesu karnego w związku z art. 11 k. p. c. (jeżeli toczy się już proces karny, który uwzględnia w sobie roszczenia cywilne, to nie można wszcząć procesu cywilnego z tego samego powództwa).
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top