Szukaj haseł:

Postępowanie karne skarbowe przed sądem pierwszej instancji

Postępowanie karne skarbowe przed sądem pierwszej instancji

Postępowanie karne skarbowe przed sądem pierwszej instancji – to pierwszy z etapów jurysdykcyjnego stadium postępowania karnego w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe, uregulowany w Ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930, ze zm.). To procedura prawa karnego skarbowego, jaką stosuje się w przypadku ujawnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, mająca na celu ustalenie stopnia winy sprawcy przestępstwa lub wykroczenia skarbowego i wymierzenia mu za to odpowiedniej, sprawiedliwej kary, po wniesieniu do sądu aktu oskarżenia przeciw temu sprawcy.

Postępowanie karne skarbowe przed sądem pierwszej instancji składa się z następujących stadiów:

  1. a) wstępna kontrola aktu oskarżenia dokonywana przez sąd, np. co do warunków formalnych aktu, lub ustalenia konieczności kierowania sprawy na posiedzenie;
  2. b) przygotowanie sprawy do rozpoznania jej na rozprawie głównej;
  3. c) rozprawa główna;
  4. d) przewód sądowy;
  5. e) udzielenie głosu stronom i ich przedstawicielom;
  6. f) wydanie wyroku.

 

Zgodnie z art. 157 § 1 K.k.s.: „Jeżeli akt oskarżenia w sprawie o przestępstwo skarbowe wniósł finansowy organ postępowania przygotowawczego, udział tego organu lub jego przedstawiciela w rozprawie głównej jest obowiązkowy. Jeżeli akt oskarżenia dotyczy wykroczenia skarbowego, udział ten jest obowiązkowy, gdy prezes sądu lub sąd tak zarządzi”.

Rozprawę w postępowaniu karnym skarbowym przed sądem I instancji w sprawie podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej, można przeprowadzić, rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie, nawet mimo jego niestawiennictwa, pod warunkiem, że zostało mu prawidłowo doręczone wezwanie na nią.

Orzeczenie kończące postępowanie przed sądem I instancji powinno, gdy jest to potrzebne, zawierać rozstrzygnięcie w sprawie przepadku przedmiotów związanych z będącym przedmiotem sprawy przestępstwem lub wykroczeniem skarbowym, także co do ściągnięcia ich równowartości pieniężnej, zastosowania środka karnego przepadku korzyści majątkowej i ściągnięcia jej równowartości pieniężnej, co do należności publicznoprawnej uszczuplonej czynem zabronionym, co do odpowiedzialności posiłkowej, a także zobowiązania podmiotu, który uzyskał korzyść majątkową, do jej zwrotu lub co do roszczeń interwenienta. Jeśli wynikiem tego postępowania jest uniewinnienie oskarżonego, lub skazanie go za przestępstwo, które nie przyniosło mu korzyści majątkowej, lub też umorzenie postępowania – sąd wniosek o zobowiązanie do zwrotu korzyści majątkowej pozostawia bez rozpoznania.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top