Szukaj haseł:

Postępowanie karne wykonawcze przed sądem

Postępowanie karne wykonawcze przed sądem

Postępowanie karne wykonawcze przed sądem – w postępowaniu tym sąd orzeka jednoosobowo na wniosek prokuratora, skazanego albo jego obrońcy oraz z urzędu, lub na wniosek innych osób; w postępowaniu wykonawczym sąd orzeka postanowieniem, w kwestiach niewymagających postanowienia, prezes sądu lub upoważniony sędzia wydaje zarządzenia, a w kwestiach niewymagających postanowienia sądu penitencjarnego, zarządzenia wydaje sędzia penitencjarny. Reguły tego postępowania zostały określone w Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997, nr 90, poz. 557, ze zm.).

W postępowaniu wykonawczym czynności zastrzeżone dla sądu lub sędziego mogą być wykonywane przez referendarza sądowego, z wyłączeniem:

1) spraw zastrzeżonych dla sądu penitencjarnego oraz sędziego penitencjarnego;

2) spraw dotyczących wykonania kary pozbawienia wolności;

3) zarządzania wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności;

4) rozstrzygania wątpliwości co do wykonania orzeczenia sądu lub zarzutów co do obliczenia kary;

5) spraw, o których mowa w rozdziałach VI i XV–XX ww. ustawy;

6) wydawania postanowień w sprawach, o których mowa w rozdziałach XII i XIII ww. ustawy.

Wniosek lub skargę można zgłosić na piśmie lub ustnie. W wypadku ustnego zgłoszenia spisuje się protokół. Zażalenie wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone postanowienie; zostaje ono przekazane bezzwłocznie zarządzeniem wraz z aktami sprawy do sądu wyższej instancji, chyba że sąd orzekający w tym samym składzie przychyli się do zażalenia. Zażalenie na postanowienie lub zarządzenie referendarza sądowego rozpoznaje sąd, w którym wydano zaskarżone postanowienie. Wniesienie zażalenia na postanowienie lub zarządzenie referendarza sądowego wstrzymuje jego wykonanie.

W postępowaniu przed sądem prokurator jest stroną; w szczególności może składać wnioski, a w wypadkach wskazanych w ustawie wnosić zażalenia na postanowienia wydane w postępowaniu wykonawczym. Prokurator, skazany oraz jego obrońca, sądowy kurator zawodowy, pokrzywdzony, a także inne osoby – gdy przewiduje to ustawa, mają prawo wziąć udział w posiedzeniu, gdy ustawa tak stanowi. W posiedzeniu sądu wyższej instancji mają prawo wziąć udział osoby, którym przysługuje prawo do udziału w posiedzeniu sądu pierwszej instancji. Sąd może dopuścić do udziału w posiedzeniu również inne osoby, jeśli ich udział może mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia. Udział sądowego kuratora zawodowego w posiedzeniu jest obowiązkowy, jeśli ustawa tak stanowi lub sąd uzna to za konieczne.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top