Szukaj haseł:

Postępowanie podatkowe

Postępowanie podatkowe to jedno z postępowań administracyjnych. Uregulowane zostało w Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926, ze zm.). Szczególne znaczenie postępowania podatkowego nadaje art. 84 Konstytucji RP, który stanowi o powszechnym obowiązku ponoszenia podatków. W pierwszej instancji prowadzone jest przez organ  podatkowy.

Wszczynane jest na wniosek strony lub z urzędu. Celem postępowania jest ustalenie wysokości podatku oraz tego, czy dana osoba jest zobowiązana do jego zapłaty. Osoby biorące udział w postępowaniu to:

 • podatnik – to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która obarczona jest wynikającym z ustawy obowiązkiem zapłaty podatku;
 • płatnik – to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, na którą prawo podatkowe nakłada obowiązek obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenie go organowi podatkowemu z zachowaniem wymaganego do tego terminu;
 • inkasent – to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która ma obowiązek pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go do organu podatkowego z zachowaniem terminu;
 • osoby trzecie, które wykażą swój interes prawny w danym postępowaniu.

 

Podatek to świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, które jest bezzwrotne, nieodpłatne, przymusowe oraz publicznoprawne.

 

Zasady postępowania podatkowego:

 • zasada praworządności (legalności) – postępowanie podatkowe musi być prowadzone w ramach i zgodnie z przepisami prawa;
 • zasada prawdy obiektywnej – co do zasady, to na organach, a nie na stronie spoczywa ciężar dowodowy;
 • zasada czynnego udziału stron w postępowaniu – strony mają możliwość udziału we wszystkich stadiach postępowania oraz wypowiedzenia się w związku z zebranym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji;
 • zasada jawności postępowania dla jego stron – strony mają możliwość zapoznania się z dokumentami dotyczącymi postępowania, jednak jest ono ograniczone przez konieczność ochrony np. tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • zasada budzenia zaufania do organów podatkowych – strona może oczekiwać, że organ prowadzi jej postępowanie rzetelnie i ustalenia podjęte przez organ są wiarygodne oraz wolne od tendencyjności;
 • zasada dwuinstancyjności postępowania sądowego – stronie przysługuje odwołanie od decyzji organu do organu wyższej instancji;
 • zasada trwałości decyzji ostatecznych – od decyzji ostatecznych co do zasady nie przysługują odwołania, czyli powinny być niewzruszalne;
 • zasada przekonywania – wyznacza model postępowania, w którym organ zobowiązany jest do wyjaśnienia stronom zasadności przesłanek, którymi kierował się podczas załatwiania sprawy;
 • zasada udzielania niezbędnej informacji prawnej w przedmiocie sprawy podatkowej – jeżeli informacja jest niezbędna, organ procesowy jest zobowiązany do jej udzielenia z urzędu, bez potrzeby składania wniosku przez stronę;
 • zasada szybkości i prostoty postępowania – sprawy o prostym oraz nieskomplikowanym charakterze powinny być rozstrzygane niezwłocznie. W sprawach bardziej skomplikowanych powinny być załatwione odpowiednio szybko, ale bez naruszenia gwarancji procesowych;
 • zasada pisemności – oznacza, że sprawy podatkowe powinny być rozpatrywane i załatwiane pisemnie. Obowiązuje w toku całego postępowania, jednak dopuszcza wyjątki na mocy przepisów szczególnych.
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top