Szukaj haseł:

Postępowanie przed sądem pierwszej instancji w sprawach o wykroczenia

Postępowanie przed sądem pierwszej instancji w sprawach o wykroczenia

Postępowanie przed sądem pierwszej instancji w sprawach o wykroczenia – to procedura postępowania uregulowana w Ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1148, ze zm.) oraz w Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555, ze zm.).

Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, w sprawach tych w pierwszej instancji orzeka sąd rejonowy. Natomiast w sprawach o wykroczenia popełnione przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz przez żołnierzy sił zbrojnych państw obcych, przebywających na terytorium Polski oraz członków ich personelu cywilnego, jeżeli pozostają w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, o ile ustawa lub umowa międzynarodowa, której Polska jest stroną, nie stanowi inaczej, w pierwszej instancji orzekają wojskowe sądy garnizonowe.

Sąd rejonowy orzeka na rozprawie jednoosobowo, a wyjątkowo w składzie kolegialnym. Zasada szybkości procesowej nakazuje, by wyznaczenie i przeprowadzenie rozprawy nastąpiło bez nieuzasadnionej zwłoki. Wyznaczenie rozprawy następuje pisemnym zarządzeniem prezesa sądu o określonej w ustawie treści. O miejscu i terminie rozprawy zawiadamia się oskarżyciela, pokrzywdzonego i obwinionego oraz obrońcę i pełnomocnika. Udział obwinionego w sprawie nie jest obowiązkowy. Pomiędzy doręczeniem zawiadomienia o terminie rozprawy a rozprawą powinno upłynąć co najmniej 7 dni. Podczas rozprawy obowiązuje zasada jawności postępowania, a także następuje realizacja innych zasad procesowych dotyczących przebiegu procesu: kontradyktoryjności, bezpośredniości, ustności i pisemności. Zasada szybkości postępowania nakazuje, by przewodniczący składu orzekającego dążył do rozstrzygnięcia sprawy na pierwszej rozprawie głównej.

Rozprawa dzieli się na:

a) rozpoczęcie rozprawy;

b) przewód sądowy;

c) przemówienie stron;

d) wyrokowanie.

Rozprawę główną rozpoczyna wywołanie sprawy i sprawdzenie obecności. Przewód sądowy rozpoczyna się odczytaniem wniosku o ukaranie. Później obwiniony zostaje pouczony o prawie składania wyjaśnień lub ich odmowie, a następnie zostaje zapytany, czy przyznaje się do zarzucanych mu czynów oraz czy chce złożyć wyjaśnienia, i jakie. Następnie przeprowadzane jest postępowanie dowodowe. Po nim, przewodniczący zamyka przewód sądowy i udziela głosu stronom. Ostatnią częścią rozprawy jest wyrokowanie, jednakże do czasu ogłoszenia wyroku sąd może wznowić przewód sądowy.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top