Szukaj haseł:

Postępowanie przygotowawcze w postępowaniu karnym skarbowym

Postępowanie przygotowawcze w postępowaniu karnym skarbowym

Postępowanie przygotowawcze w postępowaniu karnym skarbowym – to instytucja prawa karnego skarbowego, uregulowana w Ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930, ze zm.), stanowiąca pierwszy etap postępowania karnego skarbowego podejmowanego w sprawach czynów zabronionych popełnionych na szkodę finansową Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innego uprawnionego podmiotu, który prowadzony jest przez finansowy lub niefinansowy organ postępowania przygotowawczego.

Zgodnie z art. 118 § 1 i 2 Kodeksu karnego skarbowego:

„Organami postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe są:

1) naczelnik urzędu skarbowego;

2) naczelnik urzędu celno-skarbowego;

3) Szef Krajowej Administracji Skarbowej;

4) Straż Graniczna;

5) Policja;

6) Żandarmeria Wojskowa.

Organem postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe jest także Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne”.

Do grona organów tych, mimo że nie wskazanych wprost w K.k.s., należy również zaliczyć prokuratora. Na mocy bowiem przepisu art. 326 § 3 Kodeksu postępowania karnego (Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555, ze zm.), przysługuje mu uprawnienie do osobistego prowadzenia postępowania lub przejęcia sprawy do prowadzenia przez siebie. Wskutek odesłania zawartego w art. 150 § 4 K.k.s, czynności zatrzymania osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa skarbowego przysługuje także Służbie Celno-Skarbowej.

Postępowanie przygotowawcze w postępowaniu karnym skarbowym prowadzi się w formie śledztwa lub dochodzenia. To pierwsze prowadzi finansowy organ postępowania przygotowawczego, chyba że prowadzi jej prokurator. Wszczynając śledztwo, organ ten jest zobligowany przesłać niezwłocznie odpis postanowienia o jego wszczęciu prokuratorowi. Prokurator może powierzyć wszczęte przez siebie śledztwo wszystkim, wskazanym w art. 118 organom, poza Żandarmerią Wojskową, do jego prowadzenia w całości lub w danym tylko zakresie, lub też do przeprowadzenia tylko określonych jego czynności. Nadzoruje on śledztwo prowadzone przez finansowy organ postępowania przygotowawczego.

Prokurator nadzoruje również dochodzenie w sprawie o przestępstwo skarbowe, prowadzone przez finansowy organ postępowania przygotowawczego, jeśli oskarżony nie ukończył 18 roku życia, jest głuchy, niemy lub niewidomy, lub też gdy zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy jego zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swoim postępowaniem nie była w czasie popełnienia tego czynu wyłączona lub w znacznym stopniu ograniczona, a także gdy zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy stan jego zdrowia psychicznego pozwala na udział w postępowaniu lub prowadzenie obrony w sposób samodzielny oraz rozsądny. Nadzór nad tym dochodzeniem sprawuje również wówczas, gdy w celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego powołał biegłych lekarzy psychiatrów, oraz gdy sąd zastosował tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Nadzór nad dochodzeniem w sprawach dotyczących wykroczeń skarbowych, prokurator sprawuje, jeśli powołał biegłego lekarza psychiatrę do zbadania zdrowia psychicznego oskarżonego. W pozostałych sprawach nadzór nad dochodzeniem prowadzonym przez finansowy organ postępowania przygotowawczego sprawuje organ nad nim nadrzędny.

Dochodzenie prowadzone jest w sprawach o wykroczenia skarbowe. Postępowanie przygotowawcze w sprawie o przestępstwo skarbowe powinno zostać zakończone w terminie 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia go do 1 roku, a w szczególnych przypadkach, także na dalszy czas oznaczony.

 

 

 

 

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top