Szukaj haseł:

Postępowanie restrukturyzacyjne

Postępowanie restrukturyzacyjne uregulowane jest w ustawie Prawo restrukturyzacyjne z 15 maja 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 978, ze zm.). Procedurę tą stosuje się w celu uniknięcia ogłoszenia upadłości dłużnika, który zawiera układ z wierzycielem, a przede wszystkim w celu ratowania, znajdującego się w sytuacji kryzysowej przedsiębiorstwa. Aby wszcząć postępowanie restrukturyzacyjne, przedsiębiorca musi być niewypłacalny lub być zagrożony niewypłacalnością. Niewypłacalność ta to stan, w którym, dłużnik nie jest już w stanie pokrywać swoich wymagalnych wierzytelności, a stan ten utrzymuje się przez 3 miesiące.

Postępowanie nie może mieć na celu szkodę wierzycieli. Dłużnik zagrożony niewypłacalnością to taki, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny. By móc stać się podmiotem postępowania restrukturyzacyjnego, dłużnik musi podjąć działania, które uprawdopodobnią zdolność do zaspokajania bieżących kosztów postępowania restrukturyzacyjnego i zobowiązań powstałych po rozpoczęciu postępowania.

Występują cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu – odbywa się poza sądem i najmniej ingeruje w działanie firmy. Dłużnik samodzielnie zbiera głosy wierzycieli i w celu zawarcia układu. Ten rodzaj postępowania może być przeprowadzony jeśli suma wierzytelności spornych, z uprawnieniem do głosowania, nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do oddania głosu. Jest to najlepsze rozwiązanie w początkowej fazie kryzysu;
  • przyśpieszone postępowanie układowe – może być przeprowadzone, jeśli suma wierzytelności spornych, z uprawnieniem do głosowania, nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do oddania głosu. Może być zawarte po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Również jest stosowane w pierwszej fazie kryzysu, gdy zaczynają się egzekucje prowadzone przez komorników;
  • postępowanie układowe – zawarcie układu następuje po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzycieli. Może być przeprowadzone jeśli suma wierzytelności spornych, z uprawnieniem do głosowania przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do oddania głosu. Jest najbardziej adekwatne dla dłużników, wobec których prowadzone są liczne postępowania egzekucyjne;
  • postępowanie sanacyjne – to czynności prawne i faktyczne, których celem jest poprawa sytuacji ekonomicznej i przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, aby chronić go przed egzekucją komorniczą. Jest przewidziane dla dłużników będących w znacznym kryzysie finansowym. Możliwe jest postępowanie sanacyjne po niepowodzeniu przeprowadzonego, innego rodzaju postępowania

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top