Szukaj haseł:

Postępowanie upominawcze

Postępowanie upominawcze – to instytucja procesowa prawa cywilnego, stanowiąca postępowanie odrębne, należące, w zależności od wartości przedmiotu sporu, do właściwości sądów rejonowych i okręgowych, również odrębnie uregulowane w Kodeksie postępowania cywilnego w art.  497¹ – 505. Sprawy skierowane do rozpatrzenia w tym postępowaniu rozpoznaje się na posiedzeniu niejawnym. Tryb ten służy wierzycielom do szybszego niż w trybie zwykłym uzyskania tytułu egzekucyjnego wobec dłużnika w postaci nakazu zapłaty, na podstawie jedynie uprawdopodobnienia w treści pozwu żądań powoda. Stwierdzenie braku podstaw do wydania nakazu zapłaty skutkuje wyznaczeniem rozprawy, chyba że sprawa może być rozpoznana na posiedzeniu niejawnym. Wśród przesłanek takiego stwierdzenia Kodeks postępowania cywilnego wskazuje: oczywistą bezzasadność roszczenia, wątpliwości przytoczonych w pozwie okoliczności, uzależnienie zaspokojenia roszczenia od świadczenia wzajemnego i brak informacji nt. miejsca pobytu pozwanego lub gdy doręczenie mu nakazu zapłaty nie mogło nastąpić w kraju.

Do wydania nakazu zapłaty, prócz sądu, uprawnionym jest w tym postępowaniu także referendarz sądowy. Rozpatrzenie skierowanej do postępowania upominawczego sprawy, nie wymaga obecności pozwanego. Generalnie tryb tego rodzaju postępowania przeznaczony jest do dochodzenia roszczeń pieniężnych. W terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zapłaty pozwanemu, zobowiązany jest on zaspokoić roszczenie powoda w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie sprzeciw do sądu. W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu, nakaz zapłaty traci moc, a przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawę. Nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub w części nie wniesiono skutecznie sprzeciwu, ma skutki prawomocnego wyroku.

Szczególnym rodzajem postępowania upominawczego, odrębnie uregulowanym w Kodeksie postępowania cywilnego w art. 505²⁸ – 505³⁹ jest „Elektroniczne postępowanie upominawcze”. Prócz nich, zastosowanie do rozpoznawania w nim spraw znajdują przepisy o postępowaniu upominawczym. Powód wskazuje dowody na poparcie swych twierdzeń w pozwie, bez konieczności ich załączania. Postępowanie prowadzone w tym trybie prowadzone jest wyłącznie drogą elektroniczną poprzez system teleinformatyczny e-sądu pod adresem internetowym www.e-sad.gov.pl.

W przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty sprawę przekazuje się do rozpoznania przez sąd wg właściwości ogólnej. Taki sam skutek wywoła prawidłowe, skuteczne wniesienie sprzeciwu, przez pozwanego w terminie dwóch tygodni od doręczenia mu nakazu zapłaty. Wówczas nakaz ten traci moc w całości.

 

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top