Szukaj haseł:

Postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Cechy stosunku zobowiązaniowego

Postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe – to procedura prawa karnego skarbowego, jaką stosuje się w przypadku ujawnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, której regulacje zostały zawarte w Ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930, ze zm.), w Tytule II, w art. 113 – 177. Postępowanie to ma na celu ustalenie stopnia winy sprawcy przestępstwa lub wykroczenia skarbowego i wymierzenia mu za to odpowiedniej, sprawiedliwej kary. Poza tym, jak stanowi przepis art. 114 § 1 Kodeksu karnego skarbowego (dalej: K.k.s.): „Przepisy kodeksu mają ponadto na celu takie ukształtowanie postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, aby osiągnięte zostały cele tego postępowania w zakresie wyrównania uszczerbku finansowego Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innego uprawnionego podmiotu, spowodowanego takim czynem zabronionym”. Postępowanie to może ulec zawieszeniu, jeśli jego dalsze prowadzenie jest istotnie utrudnione ze względu na prowadzoną kontrolę podatkową, kontrolę celno-skarbową lub toczące się postępowanie przed organami podatkowymi, organami celnymi lub sądami administracyjnymi.  Po ustaniu tych przeszkód, zawieszone postępowanie zostaje podjęte.

Zastosowanie w tym postępowaniu znajdują odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555, ze zm.), z wyjątkiem jej przepisów dotyczących pokrzywdzonego i mediacji, oraz przepisu art. 325f zezwalającego na wydanie postanowienia o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw, jeśli czynności procesowe, lub prowadzone przez co najmniej 5 dni dochodzenie, nie stwarzają dostatecznych podstaw do wykrycia sprawcy w drodze dalszych czynności procesowych. Dodatkowo w postępowaniach o wykroczenia skarbowe nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania karnego w zakresie stosowania środków zapobiegawczych, poszukiwania oskarżonego i listu gończego, a także przepisy art.: 18 § 1, 400, 589a-589f, 590-607zc, 611g-611s oraz 615.

W postępowaniu w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe orzekają sądy powszechne albo wojskowe, w następujących rodzajach postępowań:

1) w przedmiocie udzielenia zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności;

2) zwyczajnym;

3) nakazowym;

4) w stosunku do nieobecnych.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top