Szukaj haseł:

Postępowanie w sprawach prasowych

Postępowanie w sprawach prasowych

Postępowanie w sprawach prasowych – postępowanie w sprawach wynikających z Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. 1984, nr 5, poz. 24, ze zm.) prowadzi się na zasadach określonych w odrębnych przepisach, chyba że ustawa ta stanowi inaczej.

Sprawy dotyczące odmowy przez redaktora naczelnego publikowania sprostowania albo nieukazania się sprostowania w terminie, lub ukazania się z naruszeniem reguł zamieszczania sprostowań w drukach periodycznych, albo za pomocą dźwięku lub obrazu i dźwięku, jak i sprawy dotyczące dokonania skrótów lub innych zmian w tekście nadesłanego sprostowania bez zgody wnioskodawcy, rozpoznaje sąd okręgowy właściwy ze względu na siedzibę odpowiedniej redakcji, najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia wniesienia pozwu niedotkniętego brakami formalnymi. Pozwany może wnieść odpowiedź na pozew w terminie 7 dni od dnia doręczenia pozwu. Niestawiennictwo stron nie tamuje rozpoznania sprawy. Przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o wyroku zaocznym nie stosuje się. Wydany wyrok wraz z uzasadnieniem sąd doręcza niezwłocznie, z urzędu, obu stronom. Od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja, którą wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Sąd drugiej instancji rozpoznaje apelację najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wniesienia apelacji niedotkniętej brakami formalnymi. Strona przeciwna może wnieść odpowiedź na apelację w terminie 7 dni od dnia doręczenia apelacji.

Sprawy o przestępstwa:

a) użycia przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia dziennikarza do opublikowania lub zaniechania opublikowania materiału prasowego albo do podjęcia lub zaniechania interwencji prasowej oraz

b) utrudniania lub tłumienia krytyki prasowej oraz

c) działania na szkodę innej osoby z powodu krytyki prasowej, opublikowanej w społecznie uzasadnionym interesie, przy nadużyciu swego stanowiska lub funkcji

– podlegają rozpoznaniu przez sąd okręgowy.

Sprawy o przestępstwa:

a) uchylania się wbrew obowiązkowi od opublikowania komunikatu urzędowego, ogłoszenia sądu lub innego organu państwowego, jak również listu gończego oraz

b) rozpowszechniania materiału prasowego objętego przepadkiem lub prasy zabezpieczonej jako dowód rzeczowy oraz

c) naruszenia art. 3, 11 ust. 2, art. 14, 15 ust. 2 i art. 27 ustawy Prawo prasowe oraz

d) nieumyślnego dopuszczenia się przez redaktora przestępstwa opublikowania materiału prasowego oraz

e) popełnione w prasie

– podlegają rozpoznaniu przez sąd rejonowy.

W sprawach o przestępstwa popełnione przez opublikowanie materiału prasowego lub przestępstwa określone w niniejszej ustawie właściwość miejscową sądu ustala się według siedziby redakcji, a następnie wydawnictwa, a gdy ta siedziba nie jest znana lub znajduje się za granicą – według miejsca ujawnienia lub rozpowszechniania materiału prasowego. Jeżeli w tej samej sprawie wszczęto postępowanie w kilku sądach, właściwy jest ten sąd, w którym najpierw wszczęto postępowanie.

W razie odmowy wszczęcia postępowania karnego przeciwko dziennikarzowi o przestępstwo określone w ustawie oraz o przestępstwo popełnione w prasie lub inny czyn związany z wykonywaniem zawodu dziennikarskiego albo umorzenia takiego postępowania, sąd lub prokurator może przekazać sprawę do rozpoznania jedynie właściwemu sądowi dziennikarskiemu.

W razie uniewinnienia lub umorzenia postępowania z powodu braku w czynie popełnionym znamion czynu zabronionego, przysługuje od Skarbu Państwa odszkodowanie w wysokości rzeczywiście poniesionych strat.

Przepisy o odpowiedzialności prawnej i postępowaniu w sprawach prasowych stosuje się odpowiednio do naruszeń prawa związanych z przekazywaniem myśli ludzkiej za pomocą innych niż prasa środków przeznaczonych do rozpowszechniania, niezależnie od techniki przekazu, w szczególności publikacji nieperiodycznych oraz innych wytworów druku, wizji i fonii.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top