Szukaj haseł:

Powiat

Powiat

Powiat – to posiadająca osobowość prawną wspólnota samorządowa oraz odpowiednie terytorium. Wspólnotę samorządową stanowi z mocy prawa ogół mieszkańców powiatu, jako jednostki zasadniczego podziału terytorialnego państwa większej od gminy. Wyróżnia się dwie kategorie powiatów:

a) ziemski – obejmujący całe obszary graniczących ze sobą gmin;

b) miejski – to miasta na prawach powiatu, obejmują cały obszar miasta.

Rada Ministrów tworzy, znosi, łączy, dzieli powiaty w drodze rozporządzenia określającego gminy wchodzące w skład powiatu, oraz nazwy i siedziby władz.

Zadania powiatu:

a) wykonywanie zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej, zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ładu przestrzennego i ekologicznego;

b) wykonywanie zadań ustawowych;

c) wykonywanie zadań administracji rządowej.

Władze powiatu:

a) pierwotnym adresatem norm kompetencyjnych jest wspólnota samorządowa, czyli mieszkańcy powiatu; sposobem bezpośredniego sprawowania władzy w sprawach ważnych dla powiatu jest referendum powiatowe, tworzą je obywatele polscy, którzy ukończyli 18 lat, zamieszkujący stale na obszarze działania rady powiatowej;

b) rada powiatu – zajmuje się sprawami organizacyjnymi, jak np. uchwaleniem statutu powiatu, a także planistycznymi w zakresie uchwalania budżetu powiatu, finansowo-majątkowymi (uchwały w sprawach wysokości podatków i opłat), osobowymi (wybór i odwoływanie zarządu powiatu), kierowniczo-kontrolne (wytyczanie kierunków działania zarządu powiatu), i inne, jak np. uchwały w sprawach herbu i flagi powiatu, oraz przekazane jej w drodze ustawy; organami wewnętrznymi rady powiatu są komisje. W skład rady, prócz radnych powiatowych, wchodzą, wybrani spośród członków rady: przewodniczący oraz jeden do dwóch vice przewodniczących;

c) zarząd powiatu – jest organem wykonawczym powiatu, w jego skład wchodzą: starosta, jako przewodniczący, oraz od 3 do 4 członków, w tym vice starosta; zarząd wykonuje uchwały rady powiatu oraz zadania przygotowania projektów uchwał rady, gospodarowania mieniem powiatu i wykonania jego budżetu;

d) starosta – organizuje pracę zarządu powiatu oraz starostwa powiatowego, jest zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych, powiatowych służb, inspekcji i straży;

e) administracja zespolona – zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, które wspólnie tworzą powiatową administrację zespoloną.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top