Szukaj haseł:

Pozew

to zawierające powództwo pismo procesowe rozpoczynające proces cywilny. Instytucja pozwu została uregulowana w Rozdziale 2 Dziale II Tytułu VI Księgi pierwszej Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296, ze zm.), w art. 186¹ – 205.

Pozew powinien czynić zadość wymogom pisma procesowego w postępowaniu cywilnym, a więc zawierać elementy wskazane w art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego, m.in. takie jak: oznaczenie sądu, do którego jest skierowany, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników i osnowę pozwu. Poza tym obligatoryjnymi elementami pozwu są:

1) dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;

2) oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia;

3) wskazanie faktów, na których powód opiera swoje żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu.

Fakultatywnymi elementami pozwu są:

1) wnioski o zabezpieczenie powództwa, o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności  i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda;

2) wnioski służące do przygotowania rozprawy, w szczególności wnioski o:

– wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych;

– dokonanie oględzin;

– polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub dostarczenia przedmiotu oględzin;

– zażądanie dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich, wraz z uprawdopodobnieniem, że strona sama nie może ich uzyskać.

Jednym pozwem można dochodzić kilku roszczeń przeciw temu samemu pozwanemu, pod warunkiem, że nadają się do tego samego trybu postępowania oraz jeśli sąd jest właściwy ze względu na ogólną wartość roszczeń. Jednym pozwem można dochodzić roszczeń różnego rodzaju, ale pod warunkiem, że któreś z nich nie podlega odrębnemu postępowaniu i nie zachodzi niewłaściwość sądu.

Pozew podlega odrzuceniu przez sąd jeśli:

  1. droga sądowa jest niedopuszczalna;
  2.  o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa już jest w toku albo została już prawomocnie osądzona;
  3. jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli powód nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy albo jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej powodem zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie.
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top