Szukaj haseł:

Prawa i obowiązki małżonków

 regulacje odnoszące się do tego zagadnienia zostały zgromadzone w Ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59, ze zm.), ale znajdują się również w innych krajowych i międzynarodowych aktach prawnych, m.in. postanowienia Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy głoszą, że prawo zawarcia małżeństwa i do założenia rodziny jest gwarantowane przez krajowe ustawy.

Przepis art. 18 Konstytucji RP stanowi, że małżeństwo jest pod opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Konstytucja stwierdza również, że w życiu rodzinnym kobieta i mężczyzna mają równe prawa, a gospodarstwo rodzinne jest podstawą ustroju rolnego kraju. Kodeks rodzinny i opiekuńczy precyzuje, że każdy z małżonków ma równe prawa i obowiązki w małżeństwie i każde z nich obowiązane jest do wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy i wierności, a jeśli założą rodzinę – również do współdziałania dla jej dobra, w tym do zaspokajania potrzeb rodziny, każde według swoich sił i możliwości zarobkowych oraz majątkowych. Jeśli nie potrafią dojść do wspólnego porozumienia co do decyzji w istotnych sprawach rodziny, każde z nich może zwrócić się o rozstrzygniecie tego sporu przez sąd.

Każde z małżonków decyduje o nazwisku, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa: własne, małżonka, lub dwuczłonowe, stanowiące zlepek nazwisk jednego i drugiego małżonka. Prawo do mieszkania, a także przedmiotów urządzenia domowego, przysługujące jednemu z małżonków, uprawnia do korzystania z nich przez drugiego z małżonków dla celów zaspokojenia potrzeb rodziny.

Każdemu z małżonków przysługuje prawo do działania za drugiego w sprawach zwykłego zarządu, jeśli ten nie jest zdolny do działania wskutek przeszkody, która ma charakter przemijający. Ma zwłaszcza prawo do pobierania przypadających temu małżonkowi należności, chyba że on się temu sprzeciwia. Za zobowiązania każdego z małżonków zaciągnięte w sprawach związanych z zaspokajaniem zwykłych potrzeb rodziny, odpowiedzialność solidarną ponoszą oboje małżonkowie. Zgodnie z art. 31 § 1 KRiO: „Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków”.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top