Szukaj haseł:

Prawne aspekty zawarcia małżeństwa

 regulacje odnoszące się do zagadnienia zawarcia małżeństwa zostały zgromadzone w Ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59, ze zm.), w art. 1 – 22.

Zgodnie z art. 1 KRiO, małżeństwo zostaje zawarte, gdy kobieta i mężczyzna złożą jednocześnie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenie, że wstępują ze sobą w związek małżeński. Dzieje się tak również gdy wolę taką wyrażą jednocześnie przed duchownym kościoła lub innego związku wyznaniowego, a następnie kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzi akt małżeństwa. Uznaje się wówczas, że małżeństwo zostaje zawarte w chwili złożenia zgodnych oświadczeń w obecności duchownego. By zawarte przed duchownym małżeństwo miało taką samą doniosłość prawną, jak małżeństwo zawarte przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, zapewniać o tym musi ratyfikowana umowa międzynarodowa lub ustawa regulująca stosunki między państwem a kościołem albo innym związkiem wyznaniowym. Małżeństwo może zostać zawarte również przed polskim konsulem lub przed osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula. Składając oświadczenie o chęci wstąpienia w związek małżeński przed kierownikiem usc, należy to zrobić publicznie, w obecności co najmniej dwóch pełnoletnich świadków.

Wystąpienie z powództwem o ustalenie nieistnienia małżeństwa, mimo sporządzenia aktu małżeństwa, przysługuje każdemu, kto ma w tym interes prawny, a któryś z powyższych wymogów przy zawieraniu małżeństwa nie został zachowany.

W celu zawarcia małżeństwa, należy przedstawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego niezbędne do tego dokumenty, a więc przede wszystkim dowody potwierdzające tożsamość, czyli dowód osobisty lub paszport, odpis aktu urodzenia, pisemne zapewnienie małżonków, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej. Pozostałe dokumenty wymagane są fakultatywnie, w zależności od sytuacji przyszłego małżonka, i może to być np. zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa, wymagane od kobiety, która nie ukończyła lat osiemnastu.

Małżeństwo przed kierownikiem usc nie zostanie zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy przyszli małżonkowie złożyli temu kierownikowi pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wykluczających możliwość zawarcia małżeństwa. O zawarciu małżeństwa przed upływem tego terminu może z ważnych względów zadecydować kierownik usc.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top