Szukaj haseł:

Prawo autorskie

To dziedzina prawa własności intelektualnej, zawierająca regulacje dotyczące ochrony interesów twórców, związana z tworzeniem oraz korzystaniem z będącego wynikiem jego pracy utworu.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019, poz. 1231), przedmiotem ochrony prawa autorskiego jest utwór, czyli uzewnętrznienie działalności  twórczej o indywidualnym charakterze, ustalone w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania.

 W szczególności, jak wskazuje art. 1 ust. 2 ustawy, przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

 • wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
 • plastyczne;
 • fotograficzne;
 • lutnicze;
 • wzornictwa przemysłowego;
 • architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
 • muzyczne i słowno-muzyczne;
 • sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
 • audiowizualne ( w tym filmowe).

Aby symptom intelektualny stał się utworem, musi zostać uzewnętrzniony w jakikolwiek sposób. Warunkiem nie jest utrwalenie go na nośniku informacji, bez znaczenia jest również wartość majątkowa utworu, jego przeznaczenie oraz to, czy został ukończony. Prawo autorskie zapewnia ochronę utworu niezależnie od tego. Wystarczy upublicznienie przez autora własnej działalności twórczej. Prawo autorskie chroni przez nieograniczony okres czasu i twórca nie może się zrzec lub zbyć swoich więzi z utworem.

Twórcy przysługują prawa do:

 1. autorstwa utworu;
 2. podpisania go swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępnienia go jako anonim;
 3. zachowania nienaruszalności treści i formy utworu;
 4. decydowania o pierwotnym udostępnieniu odbiorcom;
 5. pełnienia nadzoru nad sposobem wykorzystywania utworu.

Prawo autorskie nie obejmuje swoją ochroną:

 1. idei;
 2. odkryć;
 3. procedur;
 4. postaci scenicznych i kabaretowych;
 5. opisów patentowych;
 6. koncepcji matematycznych;
 7. metod i zasad działania;
 8. prostych informacji prasowych.

Generalną zasadą jest, że prawo autorskie do utworu przysługuje jego twórcy. Jak stanowi art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

„Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu. Dopóki twórca nie ujawnił swojego autorstwa, w wykonywaniu prawa autorskiego zastępuje go producent lub wydawca, a w razie ich braku – właściwa organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi” (Dz.U.2019, poz. 1231).

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top