Szukaj haseł:

Prawo do bycia zapomnianym

Prawo do bycia zapomnianym nazywane jest również ustawowym prawem do usunięcia danych osobowych.

Zgodnie z art. 17 unijnego, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L119/1 z 4.5.2016), zwanego w skrócie RODO, osoba, której dotyczą dane osobowe, a które udostępniła innemu podmiotowi, ma prawo żądać od tego podmiotu, jako administratora tych danych, niezwłocznego ich usunięcia.

Administrator ten ma obowiązek usunąć dane, i to bez zbędnej zwłoki, jeśli zachodzi choć jedna ze wskazanych okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celu, w którym zostały zebrane lub przetwarzane;
 • osoba, której dotyczą dane, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej do ich dalszego posiadania i przetwarzania
 • osoba, której dotyczą dane sprzeciwia się przetwarzaniu jej danych;
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku poniżej 16 roku życia (niektóre państwa członkowskie ustaliły granicę wieku 13 lat) dotyczy to np. portali społecznościowych. Jeżeli dziecko nie ukończyło 16 roku życia (lub 13 w niektórych krajach UE), takie przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraził lub zaaprobował opiekun prawny dziecka;

Dane te powinny być w całości usunięte przez administratora. Ukrycie lub dezaktywowanie profilu nie będzie traktowane jako wystarczające. Administrator zobowiązany jest do usunięcia również wszelkich linków do tych danych oraz ich kopii i replik. RODO nakazuje administratorom usunięcie treści przechowywanych również przez osoby trzecie. Jest to forma zapewnienia realizacji prawa do bycia zapomnianym. Administrator, który jest zobowiązany do usunięcia danych ma podjąć rozsądne działania, biorąc pod uwagę koszty usunięcia, czy też wymaganą do tego technologię.

Podmiot danych nie będzie mógł skorzystać z prawa do bycia zapomnianym, jeżeli:

 • przetwarzanie jest niezbędne do zachowania wolności wypowiedzi i informacji,
 • z uwagi na ważny interes społeczny w dziedzinie zdrowia publicznego,
 • dane są dla dobra interesu publicznego niezbędne do celów archiwalnych,
 • dane są niezbędne dla realizacji celu badań naukowych, lub historycznych, lub do celów statystycznych,
 • dane są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top