Szukaj haseł:

Prawo energetyczne

Prawo energetyczne

Prawo energetyczne – to zbiór norm prawnych dotyczących rynku energetycznego w Polsce. Normy te zostały zebrane w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348, ze zm.). Określa ona zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, w tym ciepła, oraz działalności przedsiębiorstw energetycznych, a także określa organy właściwe w sprawach gospodarki paliwami i energią.

Prawo energetyczne stoi na straży zrównoważonego rozwoju kraju i jego bezpieczeństwa energetycznego, oszczędnego i racjonalnego użytkowania  paliw i energii, rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych monopoli, uwzględniania wymogów ochrony środowiska, zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych oraz równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii. Reguluje również warunki wykonywania i kontrolowania działalności polegającej na przesyłaniu dwutlenku węgla w celu jego podziemnego składowania dla przeprowadzenia projektu demonstracyjnego wychwytu i składowania dwutlenku węgla.

Przepisy ustawy Prawo energetyczne regulują działalność na rynku energetycznym takich podmiotów jak: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, przedsiębiorstwo energetyczne, przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo, użytkownik systemu, podmiot przywożący, odbiorca i odbiorca końcowy, odbiorca paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym, odbiorca wrażliwy energii elektrycznej, odbiorca wrażliwy paliw gazowych, gmina, operator systemu przesyłowego, operator systemu dystrybucyjnego, operator systemu magazynowania, operator systemu skraplania gazu ziemnego, operator systemu połączonego, operator sieci transportowej dwutlenku węgla, sprzedawca z urzędu, sprzedawca rezerwowy, podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe, przedsiębiorstwo powiązane, uczestnik rynku.

Przedmiotem zainteresowania Prawa energetycznego są takie zagadnienia, jak:

1) przesyłanie – transport:

a) paliw gazowych oraz energii elektrycznej sieciami przesyłowymi w celu ich dostarczania do sieci dystrybucyjnych lub odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci przesyłowych,

b) paliw ciekłych siecią rurociągów,

c) ciepła siecią ciepłowniczą do odbiorców przyłączonych do tej sieci

– z wyłączeniem sprzedaży tych paliw lub energii;

2) działalność gospodarcza polegająca na handlu hurtowym albo detalicznym paliwami lub energią;

3) bezpośrednia sprzedaż paliw lub energii przez podmiot zajmujący się ich wytwarzaniem lub odsprzedaż tych paliw lub energii przez podmiot zajmujący się ich obrotem;

4) przywóz i wywóz paliw ciekłych;

5) i inne wskazane w ustawie Prawo energetyczne.

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top