Szukaj haseł:

Prawo gospodarcze

To gałąź prawa, której zainteresowaniem są stosunki gospodarcze prywatne i publiczne. To zbiór norm prawnych regulujących prowadzenie działalności gospodarczej. Normuje stosunki między przedsiębiorcami, a także między przedsiębiorcami i konsumentami.

Nie posiada ono jednolitego zbioru wszystkich regulacji, a przepisy składające się na gałąź prawa o nazwie „Prawo gospodarcze”, rozrzucone są po wielu ustawach i aktach niższej rangi, z których najważniejszymi są: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, Ustawa z dnia 15 września 2000 r.

Kodeks spółek handlowych, Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, czy będąca zbiorem części z tych ustaw, powołana do życia 30 kwietnia 2018 r. Konstytucja Biznesu.

Zgodnie z art. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców:

„Ustawa określa zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz zadania organów władzy publicznej w tym zakresie” (Dz.U. 2018 poz. 646).

Najważniejsza z punktu widzenia działalności gospodarczej jest zasada swobody umów, wyrażona w art. 353¹ Kodeksu cywilnego, która pozwala stronom zawierać stosunki prawne, w tym gospodarcze, według swojego uznania, byleby tylko nie sprzeciwiało się to właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Potwierdzenie tej zasady zostało zawarte w Konstytucji RP, która w art. 22 stanowi, że:

„Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny” (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483, ze zm.).

Również ustawa Prawo przedsiębiorców, zakreśla granice swobody gospodarczej, zakazując jej prowadzenia w sposób sprzeczny z przepisami prawa, a także zasadami uczciwej konkurencji, poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów, a także poszanowania oraz ochrony praw i wolności człowieka (art. 8 i 9).

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top