Szukaj haseł:

Prawo kolejowe

 zbiór aktów prawnych, zespół przepisów regulujących działalność podmiotów świadczących usługi przewozu kolejowego, a także zarządzających infrastrukturą kolejową. Zgodnie z wykazem Urzędu Transportu Kolejowego, do aktów tych należą:

1) Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, ze zm.);

2) Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983, ze zm.);

3) Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 38, poz. 266) – zmienione przez:

 1.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2406);
 2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 117);
 3.  Ustawę z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 295);
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 810).

Zgodnie z art. 1 ustawy o transporcie kolejowym, przepisy tej ustawy określają:

 1.  zasady korzystania z infrastruktury kolejowej, zarządzania infrastrukturą kolejową i jej utrzymania;
 2. zasady prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych;
 3. warunki techniczne eksploatacji pojazdów kolejowych;
 4. warunki zapewnienia interoperacyjności systemu kolei na terytorium Polski;
 5. zasady i instrumenty regulacji transportu kolejowego;
 6. szczególne zasady i warunki przygotowania inwestycji dotyczących linii kolejowych, w tym warunki lokalizacji i nabywania nieruchomości na ten cel oraz organy właściwe w tych sprawach;
 7. czas pracy pracowników kolei wykonujących interoperacyjne usługi transgraniczne;
 8. zasady ochrony praw pasażerów w transporcie kolejowym.

Z kolei art. 1 ustawy Prawo przewozowe stanowi, że reguluje ona przewóz osób i rzeczy, wykonywany odpłatnie na podstawie umowy, przez uprawnionych do tego przewoźników, z wyjątkiem transportu morskiego, lotniczego i konnego, a także ma odpowiednie zastosowanie do przewozu wykonywanego nieodpłatnie oraz przewozów międzynarodowych.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top