Szukaj haseł:

Prawo lotnicze

To gałąź prawa, której przedmiotem zainteresowania i uregulowań prawnych są stosunki z zakresu lotnictwa cywilnego. Zgodnie z Ustawą z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz.U. z 2019 r. poz. 1580), przepisy tego prawa regulują stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego. Znajdują zastosowanie do polskiego oraz, w zakreślonym tą ustawą obszarze, obcego lotnictwa cywilnego, pod którym rozumie się wszystkie rodzaje lotnictwa, z wyjątkiem lotnictwa państwowego.

Uzupełnieniem prawa lotniczego jest szereg innych aktów, w tym przede wszystkim unijnych dyrektyw, mających na celu prowadzenie wspólnej polityki transportowej w lotnictwie cywilnym, jak np. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminów przewozu lotniczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 439), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR oraz europejskich wymagań w zakresie ułatwień w lotnictwie cywilnym (Dz.U. z 2004 r. poz. 2282, z późn. zm.), czy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym ESARR (Dz.U. poz. z 2004 r. 2283, z późn. zm.).

Jak wskazuje samo Prawo lotnicze w art. 3, pierwszeństwo stosowania w kwestiach lotnictwa cywilnego przed przepisami polskiej ustawy, mają ratyfikowane przez Polskę, wiążące umowy międzynarodowe. Do kompetencji ministra właściwego ds. transportu należy wdrażanie do krajowego systemu prawnego w drodze rozporządzeń, międzynarodowych wymagań i przepisów o charakterze specjalistycznym, w tym dotyczące bezpieczeństwa w lotnictwie, inżynierii i infrastruktury lotniczej, zwłaszcza tych, których autorem są: Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), Europejska Konferencja Lotnictwa Cywilnego (ECAC), w tym Zrzeszenie Władz Lotniczych (JAA); Europejska Organizacja do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL); Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). Wskazane wymagania międzynarodowe w połączeniu z wiążącymi uchwałami organizacji międzynarodowych, ustanowionymi na podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych, w tym przyjęte przez ICAO załączniki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago 7 grudnia  1944r., oraz ich zmiany, stanowią zbiór uzupełniający krajowego prawa lotniczego, zwany przez ustawę Prawo lotnicze – przepisami międzynarodowymi.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top