Szukaj haseł:

Prawo medyczne

 to ogół przepisów regulujących stosunki między podmiotami świadczącymi usługi medyczne, reprezentujących je pracowników służby zdrowia, a podmiotami korzystającymi z tych usług, zwanymi pacjentami. Dziedzinę prawa medycznego stanowią przepisy prawa cywilnego, karnego i administracyjnego, mające zastosowanie do tych stosunków. To dziedzina prawa, która swym zainteresowaniem obejmuje prawa i obowiązki pacjentów oraz pracowników służby ochrony zdrowia, a także zasady odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej związane z ich realizacją, jak również reguły funkcjonowania i finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, a także inne, m.in. z zakresu ratownictwa medycznego, wyrobów medycznych, prawa farmaceutycznego, a nawet prawa własności intelektualnej i zawodu fizjoterapeuty.

Regulacje z zakresu prawa medycznego nie zostały ujęte w jednym akcie prawnym, rozporoszone są po wielu aktach rangi ustawowej i rozporządzeń. Do najważniejszych należą:

  1.  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 Nr 210 poz. 2135, ze zm.);
  2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654, ze zm.);
  3. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417, ze zm.);
  4. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152 ze zm.);
  5. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. 2017 poz. 2217, ze zm.);
  6.  Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1708, ze zm.);
  7. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381, ze zm.).

 

Zgodnie z art. 2 ustawy o prawach pacjenta: „Przestrzeganie praw pacjenta określonych w ustawie jest obowiązkiem organów władzy publicznej właściwych w zakresie ochrony zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, osób wykonujących zawód medyczny oraz innych osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych”.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top