Szukaj haseł:

Prawo międzynarodowe publiczne

Prawo międzynarodowe publiczne

Prawo międzynarodowe publiczne – to zespół norm regulujących stosunki pomiędzy państwami i innymi podmiotami stosunku prawnego. Podstawową formułą stosunków międzynarodowych są stosunki ekonomiczne. Prawo międzynarodowe publiczne stanowią:

a) prawo wojenne (prawo prowadzenia wojen);

b) prawo dyplomatyczne;

c) prawo terytorialne;

d) prawo morskie.

Prawo międzynarodowe publiczne jest źródłem uprawnień i obowiązków dla jednostek. Dzieli się je na prawo międzynarodowe i prawo wewnętrzne, czyli krajowe. Różnice między prawem międzynarodowym a krajowym:

a) normy prawne w prawie krajowym są ustalane przez jednego ustawodawcę; w prawie międzynarodowym są ustalane przez wielu, prawo to ma charakter zdecentralizowany;

b) sankcjami – w prawie krajowym realizacji sankcji odpowiada aparat przymusu; w prawie międzynarodowym nie ma aparatu przymusu, podstawowym rodzajem sankcji jest tu sankcja odwetowa, z kolei sankcja zorganizowana polega na wspólnym działaniu kilku państw; tylko na gruncie prawa międzynarodowego obowiązuje sankcja psychologiczna, która zanikła już w prawie wewnętrznym;

c) w prawie międzynarodowym brak obligatoryjnej jurysdykcji sądowej, tzn. sądy mogą sądzić tylko wówczas, gdy zgodziły się na to obie strony sporu;

d) w prawie międzynarodowym istotne znaczenie ma prawo zwyczajowe, które jest niemal niewidoczne w prawie wewnętrznym; w prawie międzynarodowym ma ono równorzędne znaczenie co normy prawne.

Państwo może przyjąć i realizować dwie teorie relacji między prawem międzynarodowym a krajowym. Pierwsza z nich, teoria dualistyczna zakłada, że prawo wewnętrzne i prawo międzynarodowe są od siebie oddzielone i stanowią odrębne porządki prawne. Jeśli państwo przyjmuje tę teorię, wówczas prawo międzynarodowe nie będzie mogło na jego terytorium obowiązywać. To państwo będzie musiało samo stworzyć uregulowania potrzebne do zachowania, spełnienia zobowiązań międzynarodowych.

Natomiast teoria monistyczna przewiduje, że prawo międzynarodowe może obowiązywać w prawie krajowym. Oba systemy tworzą jeden system prawny. Monizm z prymatem prawa międzynarodowego, to kierunek, w którym dążą państwa. Prawu międzynarodowemu publicznemu znane jest również pojęcie transformacji, czyli przetworzenia prawa międzynarodowego na krajowe, oraz pojęcie inkorporacji, czyli włączenia prawa międzynarodowego do porządku wewnętrznego.

Ratyfikowane umowy międzynarodowe są zgodnie z Konstytucją RP, źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Polsce.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top