Szukaj haseł:

Prawo międzynarodowe

Prawo międzynarodowe

Prawo międzynarodowe – to zespół norm prawnych, nakładających określone prawa i obowiązki na podmioty prawa międzynarodowego, regulujących stosunki wzajemne między państwami oraz organizacjami międzynarodowymi i innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych, mającymi zdolność do działania w stosunkach międzynarodowych.

Najważniejszym organem władzy sądowniczej, rozstrzygającym spory powstałe na tle stosowania prawa międzynarodowego, jest Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości z siedzibą w Hadze. Zgodnie z art. 38 ust. 1 Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości:

„Trybunał, którego zadaniem jest orzekać na podstawie prawa międzynarodowego w sporach, które będą mu przekazane, będzie stosował:

 1. a) konwencje międzynarodowe, bądź ogólne, bądź specjalne, ustalające reguły, wyraźnie uznane przez państwa spór wiodące;
 2. b) zwyczaj międzynarodowy, jako dowód istnienia powszechnej praktyki, przyjętej jako prawo;
 3. c) zasady ogólne prawa, uznane przez narody cywilizowane;
 4. d) z zastrzeżeniem postanowień art. 59, wyroki sądowe tudzież zdania najznakomitszych znawców prawa publicznego różnych narodów, jako środek pomocniczy do stwierdzania przepisów prawnych” (Dz.U. 1947 nr 23 poz. 90).

Trybunał może również, za zgodą stron, orzekać na zasadach słuszności.

Podmiotami prawa międzynarodowego są:

 1. a) pierwotnymi – państwa, powstałe w następstwie utworzenia, suwerenności;
 2. b) wtórnymi – organizacje międzynarodowe, którym podmiotowość ta zostaje nadana przez państwa.

Podmioty:

 1. a) państwo;
 2. b) organizacja międzynarodowa – nabywa podmiotowość prawa międzynarodowego, czyli zdolność do czynności prawnych w płaszczyźnie międzynarodowej, w zakresie ustalonym przez tworzące je państwa. Podmiotem prawa międzynarodowego nie jest każda organizacja międzynarodowa, lecz tylko taka, która ma niezbędną sumę kompetencji międzynarodowych, np. Organizacja Narodów Zjednoczonych;
 3. c) strona wojująca w wojnie domowej, ruchy narodowowyzwoleńcze;
 4. d) Stolica Apostolska – czyli Państwo Miasto Watykan, utworzone na terytorium Włoch, w Rzymie, na mocy Traktatu Laterańskiego z 1929 roku, co stworzyło jej możliwość występowania w stosunkach międzynarodowych;
 5. f) osoby fizyczne i prawne – mimo poglądu odmawiającego im podmiotowości, istnieją normy międzynarodowe adresowane bezpośrednio do osób fizycznych i prawnych, dające im określone prawa i obowiązki, a także obarczające odpowiedzialnością. Przykładem może być tu zakaz piractwa, który odnosi się przecież do wszystkich osób fizycznych, czy też ściganie zbrodni wojennych.
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top