Szukaj haseł:

Prawo morskie

to gałąź prawa stanowiąca zbiór krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących działalności człowieka związanej z morzem. Ich źródłem w Polsce jest przede wszystkim Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1545, ze zm.), a także umowy międzynarodowe, regulujące kwestie korzystania z morza i jego eksploatacji. Do najważniejszych aktów prawnych tworzących gałąź prawa morskiego należą:

  1. Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2169);
  2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1889);
  3. Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzona w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r. (Dz.U. 2002 nr 59 poz. 543);
  4. Konwencja o pracy na morzu, przyjęta przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r. (Dz.U. 2013 poz. 845);

Zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza, suwerenność państwa nadbrzeżnego rozciąga się poza jego terytorium lądowe, wody wewnętrzne i archipelagowe, na przyległy pas morza, zwany morzem terytorialnym, jego dno i podziemie oraz na przestrzeń powietrzną nad tym pasem morza. Każde państwo może samo ustalić szerokość swojego morza terytorialnego, nie dalej jednak niż 12 mil morskich, liczonych od linii podstawowych. A linie te wyznaczają:

– linia najniższego stanu wody wzdłuż wybrzeża, oznaczona na mapach o dużej skali uznanych oficjalnie przez państwo nadbrzeżne;

– w przypadku wysp położonych na atolach lub wysp obramowanych rafami – linia najniższego stanu wody przy rafie od strony morza, oznaczona odpowiednim symbolem na mapach uznanych oficjalnie przez państwo nadbrzeżne;

– oraz inne, wytyczone zgodnie z zasadami zawartymi w Konwencji.

Polski Kodeks morski reguluje stosunki prawne z zakresu żeglugi morskiej, stanowiąc jednocześnie dopełnienie regulacji prawa cywilnego dotyczących stosunków cywilnoprawnych wynikłych w związku z tą żeglugą. Najważniejszymi organizacjami na świecie stojącymi na straży przestrzegania prawa morskiego są:

  1. Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego z siedzibą w Kingston na Jamajce;
  2. Komisja ds. Granic Szelfu Kontynentalnego z siedzibą w Nowym Jorku;
  3. Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza z siedzibą w Hamburgu.

W Polsce, instytucją dedykowaną prawu morskiemu jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top