Szukaj haseł:

Prawo nieruchomości

to zbiór regulacji prawnych dotyczących zagadnień związanych z nieruchomościami. Problematyka prawna z zakresu nieruchomości została uregulowana w wielu aktach prawnych, z których do najważniejszych należą: Kodeks cywilny, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o własności lokali, ustawa o księgach wieczystych i hipotece, czy ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, ze zm.), reguluje stosunki między podmiotami prawa prywatnego, których przedmiotem są nieruchomości. Zawiera definicję nieruchomości, którą stanowią grunty, czyli części powierzchni ziemskiej stanowiącej odrębny przedmiot własności, a także budynki, które są trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeśli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności (art. 46). Kodeks cywilny definiuje również nieruchomość rolną, zwaną również gruntem rolnym, pod którego pojęciem wskazuje nieruchomość wykorzystywaną lub mogącą zostać wykorzystaną do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej (art. 46¹). Właściciel nieruchomości korzystając ze swojego prawa do niej, powinien powstrzymywać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z innych nieruchomości sąsiadujących zgodnie ze społeczno-gospodarczym ich przeznaczeniem i panującymi w miejscu położenia tych nieruchomości stosunkami. Przeniesienie własności nieruchomości musi czynić zadość wymogom zachowania formy aktu notarialnego, i nie może być dokonane pod warunkiem, ani z zastrzeżeniem terminu.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741, ze zm.), określa zasady:

1) gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego;

2) podziału nieruchomości;

3) scalania i podziału nieruchomości;

4) pierwokupu nieruchomości;

5) wywłaszczania nieruchomości i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości;

6) udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej;

7) wyceny nieruchomości;

8) działalności zawodowej, której przedmiotem jest gospodarowanie nieruchomościami.

Z kolei Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. 1994 Nr 85 poz. 388, ze zm.), określa sposób ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych, lokali o innym  przeznaczeniu, prawa i obowiązki właścicieli tych lokali oraz zarząd nieruchomością wspólną.

Ustaleniu stanu prawnego nieruchomości służy treść założonej dla niej księgi wieczystej. Regulacje dotyczące ksiąg wieczystych znajdują się w Ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. 1982 Nr 19 poz. 147, ze zm.).

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top