Szukaj haseł:

Prawo o sporcie

zbiór krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących uczestnictwa osób w formach aktywności fizycznej i umysłowej zwanych sportem, a także regulujących działalność podmiotów aktywność tę organizujących.

Najważniejszym polskim aktem prawnym wśród tych regulacji jest Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857). Jak stanowi jej art. 1, ustawa o sporcie określa zasady i organizację uprawiania sportu. Ale na dziedzinę prawa o sporcie składają się jeszcze inne akty, które nawet w sposób pośredni mają związek ze sportem, m.in.: Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504, ze zm.), Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), czy Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141, ze zm.).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o sporcie: „Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji  fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach”. To także współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej, którego celem jest osiągniecie wyniku sportowego.

Kluby sportowe w Polsce działają w formie osób prawnych, i mogą finansować stypendia dla zawodników. Z kolei co najmniej trzy kluby mogą utworzyć związek sportowy, który działa w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń. A organizacją i prowadzeniem współzawodnictwa w danym sporcie kieruje polski związek sportowy. Utworzony polski związek sportowy podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego i z chwilą wpisu uzyskuje osobowość prawną.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o sporcie, polski związek sportowy ma wyłączne prawo do:

1) organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar Polski w danym sporcie;

2) ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez związek, z wyjątkiem reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie;

3) powołania kadry narodowej oraz przygotowania jej do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy;

4) reprezentowania tego sportu w międzynarodowych organizacjach sportowych.

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top