Szukaj haseł:

Prawo o wykroczeniach

Prawo o wykroczeniach

Prawo o wykroczeniach – to odrębna gałąź prawa karnego, regulująca zagadnienia związane z popełnieniem czynów zabronionych zagrożonych przez ustawę karną, o mniejszym nasileniu społecznej szkodliwości niż przestępstwa, nazywane wykroczeniami, zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub nagany. Sankcje za popełnienie wykroczeń zawarto w Ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114, ze zm.).

Pierwszy istotny dla narodzin polskiego prawa o wykroczeniach okres, to czas od uzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku do 1928 roku, czyli do wprowadzenia w życie rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu karno-administracyjnym. Kolejny wyodrębniony okres trwał do 1951 roku, czyli do wprowadzenia w życie ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o orzecznictwie karno-administracyjnym. Zaczęło również obowiązywać rozporządzenie Prezydenta RP z 11 lipca 1932 r. – Prawo o wykroczeniach. Trzeci okres, to lata 1951 – 1958, kiedy to 22 maja 1958 r. zaczęła obowiązywać ustawa o zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za chuligaństwo, a także nowela z 2 grudnia 1958 r. do ustawy o orzecznictwie karno-administracyjnym. Czwarty okres, trwał do 17 czerwca 1966 roku, w którym to nastąpił przełom w historii polskiego prawa o wykroczeniach, wskutek wprowadzenia zmian o charakterze materialnoprawnym. Piąty okres, odznacza się datą 1 stycznia 1972 roku, kiedy nastąpiły kolejne zmiany prawa materialnego, zmiany ustrojowe i procesowe, wskutek wejścia w życie obecnie obowiązującej Ustawy z dnia 20 maja 1971 roku-  Kodeks wykroczeń (Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114).

8 lutego 1988 r., zarządzeniem nr 2 Prezesa Rady Ministrów powołano Komisję ds. Reformy Prawa o Wykroczeniach. W 1989 r. Minister Sprawiedliwości powołała Zespół ds. Ujednolicenia Rozwiązań Prawa Karnego i Prawa o Wykroczeniach. Nastąpiła kodyfikacja całościowa prawa o wykroczeniach, wraz z włączeniem do kodeksu całokształtu ustawowych stanów faktycznych wykroczeń, a także podział ustawowych stanów faktycznych występków na przestępstwa i wykroczenia. 28 sierpnia 1998 roku, I instancją w sprawach wykroczeń stały się kolegia, a drugą – sądy. 15 grudnia 2000 roku prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości stało się przestępstwem – powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi. W granicach 0,2 – 0,5 promila stanowiło wykroczenie. 24 sierpnia 2001 roku powstała ustawa Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 2001 Nr 106 poz. 1148), która weszła w życie 17 października 2001 roku, z tym też dniem nastąpiła likwidacja kolegiów ds. wykroczeń.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top