Szukaj haseł:

Prawo pracy

to gałąź prawa kumulująca zbiór norm prawnych określających prawa i obowiązki  pracowników i pracodawców. Tworzą ją różnorodne akty prawne, począwszy od Konstytucji RP, przez ustawy, umowy międzynarodowe, rozporządzenia, zbiorowe układy pracy, porozumienia, po wewnątrzzakładowe regulaminy i statuty. Najgłębszym źródłem tych norm jest Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141, ze zm.).

Zgodnie z art. 24 Konstytucji: „Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy” (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483). Art. 33 ust. 2 konstytuuje natomiast zasadę równouprawnienia kobiet i mężczyzn w zakresie stosunku pracy. Pracodawcy mają zagwarantowaną konstytucyjnie wolność zrzeszania się (art. 59 ust. 1). Związki zawodowe oraz pracodawcy i ich organizacje mogą zawierać układy zbiorowe pracy i inne porozumienia pracy (art. 59 ust. 2). Związki zawodowe pracowników mają prawo do organizacji strajków pracowniczych. Niezwykle istotne są przepisy art. 65 i następnych Konstytucji RP, które stanowią, że:

– każdy ma zapewnioną wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy;

– obowiązek pracy może być nałożony tylko mocą ustawy;

– stałe zatrudnianie dzieci do czasu ukończenia przez nie 16 roku życia jest zakazane, wyjątki od tego zakazu może dopuścić jedynie ustawa;

– w Polsce wynagrodzenie za pracę podlega ograniczeniom, co do minimalnego jego wymiaru, określanego w drodze ustawy;

– celem władz publicznych jest dążenie do pełnego, produktywnego zatrudnienia poprzez realizowanie programów zwalczania bezrobocia, w tym organizowanie i wspieranie poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz robót publicznych i prac interwencyjnych;

– każdy pracownik ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;

– każdy pracownik ma prawo do dni wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów;

– w przypadku niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego, a także w przypadku pozostawania bez pracy nie z własnej woli, i niemający innych środków utrzymania obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego.

Definicję prawa pracy zawiera Kodeks pracy. Zgodnie z jego art. 9 § 1: „Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy”.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top