Szukaj haseł:

Prawo prasowe

prawo prasowe

Prawo prasowe – to gałąź prawa kumulująca zbiór norm prawnych określających działalność prasy, a także reguły wykonywania i dopuszczalnego ograniczania działalności prasowej w Polsce. Najważniejszymi aktami prawnymi składającymi się na tę dziedzinę prawa są: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483), Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. 1984, nr 5, poz. 24, ze zm.), Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001, nr 112, poz. 1198) oraz Ustawa z dnia 10. maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000, ze zm.).

Jak głosi art. 14 Konstytucji RP, Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu. Natomiast zgodnie z jej art. 54, każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, a cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

W nawiązaniu do gwarancji konstytucyjnych, Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe stanowi, że prasa w Polsce korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej. Organy prasowe zobowiązane są stwarzać prasie warunki niezbędne do wykonywania jej funkcji i zadań, w tym również umożliwiające działalność redakcjom dzienników i czasopism zróżnicowanych pod względem programu, zakresu tematycznego i prezentowanych postaw.

Każdy, zgodnie z zasadą wolności słowa i prawem do krytyki, może udzielać informacji prasie, i nikt z tego powodu nie może być narażony na uszczerbek lub zarzut, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. Prasa jest zobowiązana do prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk. Nie wolno utrudniać prasie zbierania materiałów krytycznych ani w inny sposób tłumić krytyki.

Zgodnie z Prawem prasowym, pod pojęciem prasy ustawa definiuje: publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą, a w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe; prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania, w tym także rozgłośnie oraz tele- i radiowęzły zakładowe, upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania; prasa obejmuje również zespoły ludzi i poszczególne osoby zajmujące się działalnością dziennikarską.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top