Szukaj haseł:

Prawo rodzinne

 to gałąź prawa cywilnego kumulująca zbiór norm prawnych regulujących stosunki rodzinne. Tworzą ją różnorodne akty prawne, ale podstawowym źródłem tych norm jest Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59, ze zm.), stanowiąca uzupełnienie regulacji dotyczących stosunków rodzinnych zawartych w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, ze zm.). Do najważniejszych obszarów, jakie regulują przepisy prawa rodzinnego należą: małżeństwo, rodzicielstwo, opieka i kuratela.

Przepis art. 18 Konstytucji RP stanowi, że małżeństwo, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo są pod opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Dobro rodziny państwo uwzględniać ma w swojej polityce społecznej i gospodarczej. Konstytucja stwierdza również, że w życiu rodzinnym kobieta i mężczyzna mają równe prawa, a gospodarstwo rodzinne jest podstawą ustroju rolnego kraju. Obywatelstwo polskie nabywa się przez urodzenie z rodziców mających polskie obywatelstwo. To rodzicom pozostawia się prawo wyboru sposobu wychowania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami. Im przysługuje pełnia władzy rodzicielskiej, którą można im ograniczyć lub pozbawić ich jej jedynie w przypadkach określonych w ustawie i wyłącznie na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Postanowienia Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy głoszą, że prawo do założenia rodziny jest gwarantowane przez krajowe ustawy i każdy ma prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. W kolejnych artykułach Traktat stanowi, że rodzina korzysta z ochrony prawnej, ekonomicznej i społecznej. A żeby pogodzić życie rodzinne z zawodowym, każdemu przysługuje ochrona przed zwolnieniem z pracy z powodów związanych z macierzyństwem i prawo do płatnego urlopu macierzyńskiego oraz do urlopu wychowawczego po urodzeniu lub przysposobieniu dziecka.

W Polsce zadania państwa z zakresu realizacji zagwarantowanej prawem rodzinnym ochrony stosunków rodzinnych zajmuje się specjalnie utworzone, dedykowane do tych spraw Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Do najważniejszych jego zadań należy wsparcie rodzin na każdym ich etapie rozwoju. W tym kształcie funkcjonuje od 16 listopada 2015, jako stworzone w ramach przekształceń Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, utworzonego z kolei 31 października 2005 r.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top