Szukaj haseł:

Prawo wodne

czyli zbiór przepisów dotyczących gospodarowania wodami, mających wyłączne zastosowanie do strefy ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej, zebranych w jednym akcie prawnym rangi ustawowej – w Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566). Gospodarowanie wodami powinno być prowadzone w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju, z zachowaniem zasady racjonalnego i całościowego traktowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, z uwzględnieniem ich ilości i jakości, oraz przy uwzględnieniu zasady wspólnych interesów, wymagając współdziałania administracji publicznej, użytkowników wód i przedstawicieli lokalnych społeczności w zakresie pozwalającym uzyskać maksymalne korzyści społeczne, a także w oparciu o zasadę zwrotu kosztów usług wodnych, uwzględniających koszty środowiskowe i koszty zasobowe oraz analizę ekonomiczną. Zgodnie z art. 9 ust. 4 Prawa wodnego: „Gospodarowanie wodami prowadzi się w zgodzie z interesem publicznym, nie dopuszczając do wystąpienia możliwego do uniknięcia pogorszenia ekologicznych funkcji wód oraz pogorszenia stanu ekosystemów lądowych zależnych od wód”.

Przepisy prawa wodnego mają w szczególności kształtować i chronić zasoby wodne, a także regulować korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi, sprawy własności wód śródlądowych oraz morskich wód wewnętrznych. Mają również zastosowanie do wód morza terytorialnego w zakresie planowania w gospodarowaniu wodami, ochrony przed zanieczyszczeniem ze źródeł lądowych oraz ochrony przed powodzią, a także pozostałym, określonym ustawą zakresie.

Organami właściwymi w sprawach z zakresu gospodarowania wodami są:

1) minister właściwy do spraw gospodarki wodnej;

2) minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej;

3) Prezes Wód Polskich;

4) dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich;

5) dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich;

6) kierownik nadzoru wodnego Wód Polskich;

7) dyrektor urzędu morskiego;

8) wojewoda;

9) starosta;

10) wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Prawo wodne przewiduje kary za czyny niezgodne z regułami gospodarowania wodami. Utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z wody do zwalczania poważnych awarii, klęsk żywiołowych, pożarów, jak i innych miejscowych zagrożeń lub do zapobieżenia poważnemu i nagłemu niebezpieczeństwu grożącemu życiu lub zdrowiu osób, lub mieniu znacznej wartości, a niebezpieczeństw tych nie da się w inny sposób uniknąć, zagrożone jest nawet karą do 1 roku pozbawienia wolności. Gdy w wyniku takiego czynu, nastąpi śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, lub wystąpi znaczna szkoda na mieniu, jego sprawcy grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top