Szukaj haseł:

Prawo zamówień publicznych

To dziedzina prawa uregulowana przez Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2018, poz.1986, w skrócie UPzp), która systematyzuje zasady i tryb przeprowadzania procesu zamówień publicznych, wskazuje środki ochrony prawnej, oraz granice kontroli zamówień publicznych. Ustawa zawiera szczegółowe regulacje dotyczące procedur rozporządzania środkami publicznymi, wskazuje zasady, jakimi organy publiczne powinny się kierować dokonując wyboru wykonawców zamówienia publicznego oraz zasady zawierania z nimi umowy.

Zgodnie z art. 2 pkt 13 UPzp, zamówieniem publicznym jest odpłatna umowa zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Umowa zawierana jest najczęściej w dwóch trybach: przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego. Oba przetargi mają za zadanie wyłonić najbardziej korzystną dla zamawiającego ofertę. Podczas przetargu oferty składane są w czasie i miejscu wyznaczonym przez organizatora, następnie przez niego rozpatrywane. Kryterium na podstawie, którego wybierany jest wykonawca musi być określone w warunkach przetargu. Pozostałe tryby zamówienia publicznego to: negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę, partnerstwo innowacyjne, licytacja elektroniczna.

Jak wskazuje UPzp, postępowanie o udzielenie zamówienia rozpoczyna się publicznym ogłoszeniem o zamówieniu lub przesłaniem zaproszenia do składania ofert albo przesłaniem zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub – w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki – wynegocjowania postanowień takiej umowy.

Prawo zamówień publicznych oparte jest na kilku podstawowych zasadach zawartych w UPzp, m.in.:

  • zasada uczciwej konkurencji – od podmiotów prowadzących postępowanie wymaga się zachowania, które zapewni realizację zasad uczciwej konkurencji w odniesieniu do podmiotów, które rywalizują o status wykonawcy zamówienia;
  • zasada równości – wszystkie podmioty biorące udział w postępowaniu mają być traktowane w ten sam sposób;
  • zasada bezstronności i obiektywizmu – osoby, które są związane z wykonawcą nie mogą uczestniczyć w postępowaniu po stronie zamawiającego;
  • zasada jawności – dokumenty i informacje dotyczące składanego przez organ państwowy zamówienia, mają być powszechnie dostępne;
  • zasada prymatu trybów przetargowych – przetarg ma pierwszeństwo względem innych procedur realizacji zamówień publicznych.
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top