Szukaj haseł:

Prawo zgromadzeń publicznych

to zbiór przepisów dotyczących zasad i trybu organizowania,  odbywania oraz rozwiązywania zgromadzeń zebranych w jednym akcie prawnym rangi ustawowej – Ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. 2015 poz. 1485, ze zm.). Ustawa wskazuje jednak, że jej przepisy nie mają zastosowania do zgromadzeń organizowanych przez organy władzy publicznej oraz zgromadzeń odbywających się w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy: „Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych”. Ustawa wyróżnia również szczególny rodzaj zgromadzenia, jakim jest zgromadzenie spontaniczne, czyli odbywające się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego przeprowadzenie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.

W legalnych zgromadzeniach wykluczony jest udział osób posiadających przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia, a prawa do ich organizacji nie mają osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych.

Organizator zgromadzenia zobowiązany jest powiadomić odpowiedni organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, doręczając mu to zawiadomienie nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą jego przeprowadzenia. Informacje na temat miejsca i terminu przeprowadzenia zgromadzenia organ udostępnia niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej. Niezwłocznie również zobowiązany jest powiadomić właściwego komendanta policji – w zależności od właściwości: miejskiego, powiatowego, a jeśli zgromadzenie ma odbyć się na terenie miasta stołecznego Warszawy – komendanta rejonowego. W zależności od lokalizacji zgromadzenia, organ gminy może być również zobowiązany do udzielenia takiej informacji:

  1. ministrowi spraw zagranicznych – jeśli zgromadzenie ma odbyć się w pobliżu siedzib przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, misji specjalnych i organizacji międzynarodowych korzystających z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych;
  2. Komendanta Służby Ochrony Państwa – jeśli zgromadzenie ma odbyć się w pobliżu obiektów podlegających ochronie Służby Ochrony Państwa;
  3. Komendanta Straży Marszałkowskiej – jeśli zgromadzenie ma odbyć się w pobliżu obiektów podlegających ochronie Straży Marszałkowskiej;
  4. właściwego komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej – jeśli zgromadzenie ma odbyć się w pobliżu jednostki wojskowej.

Do kompetencji rady gminy należy określanie miejsc, w których organizacja zgromadzeń nie wymaga zawiadomienia organu gminy.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top