Szukaj haseł:

Premier

Organ władzy wykonawczej (dla którego zamiennie w Polsce używa się określenia Prezes Rady Ministrów), stojący na czele Rady Ministrów, nadzorujący wykonywanie przez nią polityki wewnętrznej i zagranicznej Polski, naczelny organ administracji rządowej, kierujący jej działalnością. Zadania i kompetencje Premiera określone zostały w Konstytucji RP oraz Ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów.

Zgodnie z art. 148 Konstytucji, Prezes Rady Ministrów reprezentuje Radę Ministrów, kieruje jej pracami, koordynując i kontrolując pracę jej członków, wydaje rozporządzenia, zapewnia wykonywanie polityki Rady Ministrów i określa sposoby jej wykonywania, sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym oraz jest zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji publicznej, a także zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej.

Jak precyzuje ustawa o Radzie Ministrów, Premier może w szczególności:

  1.  wyznaczyć ministrowi zakres spraw, w których minister ten działa z upoważnienia Premiera;
  2.  żądać informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych lub dotyczących poszczególnej sprawy albo rodzaju spraw od ministra, kierownika urzędu centralnego lub wojewody oraz od pracowników urzędów organów administracji rządowej po zawiadomieniu właściwego ministra, kierownika urzędu centralnego lub wojewody;
  3. zarządzić przeprowadzenie korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk członków Rady Ministrów;
  4.  zwoływać, brać udział i przewodniczyć posiedzeniom organów pomocniczych Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów;
  5. zwoływać posiedzenia, z udziałem właściwych ministrów, kierowników urzędów centralnych lub wojewodów i im przewodniczyć,
  6.  przekazać, z urzędu lub na wniosek właściwego organu albo na wniosek strony, sprawę należącą do właściwości więcej niż jednego ministra lub kierownika centralnego urzędu do załatwienia wskazanemu przez siebie ministrowi, zawiadamiając o tym wszystkie inne właściwe organy oraz strony;
  7. rozstrzygać o zakresie działania ministrów w razie powstania między nimi sporu kompetencyjnego.

Premiera desygnuje Prezydent. Prezes Rady Ministrów proponuje jej skład, a po powołaniu przez Prezydenta, ma 14 dni od dnia swojego powołania oraz składu Rady Ministrów, na przedstawienie Sejmowi programu jej działania, wraz z którym składa wniosek o udzielenie jej wotum zaufania, którego izba niższa parlamentu musi udzielić bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby posłów. Jeśli Premier nie zostanie powołany w tym trybie, Premiera oraz proponowanych przez niego członków wybiera Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. A gdy i to nie nastąpi, Premiera i przedstawionych przez niego członków Rady Ministrów powołuje Prezydent, po czym Sejm udziela Radzie wotum zaufania większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W przypadku nieudzielenia wotum zaufania, Prezydent skraca kadencję Sejmu i zarządza wybory.

Prezes RM może zwrócić się do Sejmu o udzielenie wotum zaufania dla jego rządu, a także wystąpić do Prezydenta o dokonanie zmian w jego składzie. Dymisję rządu składa na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Sejmu, a także w przypadku: nieudzielenia jej wotum zaufania przez Sejm, wyrażenia wobec niej wotum nieufności, własnej rezygnacji ze stanowiska.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top