Szukaj haseł:

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki – to centralny organ administracji rządowej, będący państwowym organem do spraw regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji, reguluje działalność przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z ustawą i polityką energetyczną państwa, zmierzając do równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii. Przepisy dotyczące instytucji Prezesa URE zostały zawarte w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348, ze zm.).

Do jego kompetencji należy również, m.in.:

1) udzielanie i cofanie koncesji;

2) zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła pod względem zgodności z określonymi w ustawie Prawo energetyczne zasadami;

3) ustalanie: współczynników korekcyjnych określających projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego oraz zmianę warunków wykonywania przez to przedsiębiorstwo danego rodzaju działalności gospodarczej, okresu obowiązywania taryf i współczynników korekcyjnych, wysokości uzasadnionego zwrotu z kapitału dla przedsiębiorstw energetycznych przedkładających taryfy do zatwierdzenia, oraz ustalanie maksymalnego udziału opłat stałych w łącznych opłatach za świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji dla poszczególnych grup odbiorców w taryfach dla paliw gazowych i energii, w przypadkach gdy wymaga tego ochrona interesów odbiorców, a także wskaźnika referencyjnego;

4) kontrolowanie wypełniania przez właściciela sieci przesyłowej oraz operatora systemu przesyłowego gazowego obowiązków określonych w ustawie;

5) informowanie Komisji Europejskiej o wyznaczeniu operatorów systemów przesyłowych;

6) zatwierdzanie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci,

7) organizowanie i przeprowadzanie przetargów dotyczących: wyłaniania sprzedawców z urzędu, oraz budowy nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej i realizacji przedsięwzięć zmniejszających zapotrzebowanie na energię elektryczną;

8) zawieranie umów z organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w celu zacieśniania współpracy w zakresie regulacji;

9) ustalanie metod kontroli i podejmowanie działań dla poprawy efektywności przedsiębiorstw energetycznych;

10) oraz inne, wskazane w ustawie Prawo energetyczne.

 

Prezesa URE powołuje (i odwołuje), na pięcioletnią kadencję z możliwością jednorazowej reelekcji, Prezes Rady Ministrów spośród osób wyłonionych w drodze otwartego konkursu. Na stanowisko to może zostać wybrany kandydat, który:

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;

2) jest obywatelem polskim;

3) korzysta z pełni praw publicznych;

4) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) posiada kompetencje kierownicze;

6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni na stanowisku kierowniczym;

7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa URE.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top