Szukaj haseł:

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

To najwyższy przedstawiciel Rzeczpospolitej Polskiej, i najwyższy organ jej władzy wykonawczej, strażnik Konstytucji RP oraz zwierzchnik sił zbrojnych. Kompetencje i obowiązki, a także tryb powoływania i usuwania z funkcji Prezydenta RP, oraz pociągania go do odpowiedzialności określa Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483), w Rozdziale V, w art. 126 – 145. Zgodnie z jej zapisami, Prezydent jest gwarantem ciągłości władzy państwowej, czuwającym na straży Konstytucji, suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. Wyboru Prezydenta na 5-letnią kadencję, z możliwością jednorazowej reelekcji, dokonuje naród Polski w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym.

Prezydentem może zostać obywatel polski, korzystający z pełni praw wyborczych do Sejmu RP i legitymujący się ukończeniem najpóźniej w dniu wyborów wieku 35 lat, i zgłoszony do objęcia tego stanowiska przez grupę co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu, a wybrany więcej niż połową ważnych głosów (w braku realizacji tego ostatniego wymogu przez żadnego z kandydatów, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie pośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów – wówczas Prezydentem zostaje wybrany ten, który uzyska większą liczbę głosów). Ważność wyboru stwierdza Sąd Najwyższy, a przed objęciem stanowiska nowo wybrany Prezydent składa przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym.

Do głównych zadań i kompetencji Prezydenta RP należy:

  1.  reprezentacja państwa w stosunkach zewnętrznych, przejawiająca się m.in. jego kompetencją do ratyfikowania i wypowiadania umów międzynarodowych, mianowania i odwoływania przedstawicieli RP w innych państwach i organizacjach międzynarodowych;
  2. zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP, m.in. poprzez kompetencję do mianowania Szefa Sztabu Generalnego i dowódców Sił Zbrojnych, a także do nadawania stopni wojskowych,orderów i odznaczeń, a w czasie bezpośredniego zagrożenia dla Polski zarządza on powszechną lub częściową mobilizacją i użyciem Sił Zbrojnych;
  3. stosowanie prawa łaski;
  4. wydawanie rozporządzeń i zarządzeń oraz postanowień, a także aktów urzędowych.

Zgodnie z art. 145 ust. 1 Konstytucji RP: „Prezydent Rzeczypospolitej za naruszenie Konstytucji, ustawy lub za popełnienie przestępstwa może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu” (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top