Szukaj haseł:

Procedura zawieszenia poboru akcyzy

 to procedura regulująca sytuacje, w których pobór podatku akcyzowego od wyrobów, które podlegają akcyzie, zostaje czasowo zawieszony. Została uregulowana w Rozdziale I Działu III Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11, ze zm.).

Procedurę tę stosuje się gdy:

1) wyroby akcyzowe znajdują się w składzie podatkowym, a także gdy są przemieszczane między składami podatkowymi na terytorium kraju, lub też gdy są przemieszczane, w celu dokonania eksportu, ze składu podatkowego na terytorium kraju do urzędu celno-skarbowego na terytorium kraju, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej, jak i wówczas, gdy są przemieszczane ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotów objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego;

2) wyroby akcyzowe, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, są w składzie podatkowym;

3) wyroby akcyzowe importowane i dopuszczone do obrotu są przemieszczane przez zarejestrowanego wysyłającego z miejsca importu na terytorium kraju do:

  1. składu podatkowego na terytorium kraju,
  2.  urzędu celno-skarbowego na terytorium kraju, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej,
  3. podmiotów objętych zwolnieniem od akcyzy;
  4. także w innych, wskazanych w ustawie o podatku akcyzowym przypadkach, np. gdy wyroby akcyzowe są przemieszczane przez terytorium kraju między składami podatkowymi na terytorium państw członkowskich.

Przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy rozpoczyna się z chwilą wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego lub z chwilą dopuszczenia wyrobów akcyzowych do obrotu. Natomiast przemieszczenie to kończy się z chwilą odbioru wyrobów akcyzowych przez podmiot odbierający lub z chwilą wyprowadzenia wyrobów akcyzowych poza terytorium Unii Europejskiej.

Zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje:

1) z dniem wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy;

2) z dniem zużycia wyrobu akcyzowego w składzie podatkowym;

3) w przypadku nieotrzymania przez podmiot wysyłający w terminie 2 miesięcy od dnia wysyłki wyrobów akcyzowych, odpowiednio: raportu odbioru albo dokumentu zastępującego raport odbioru, raportu wywozu albo dokumentu zastępującego raport wywozu lub alternatywnego dowodu zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli przemieszczanie miało miejsce na terytorium kraju (lub 4 miesięcy, jeśli przemieszczanie miało miejsce w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu przez terytorium państwa członkowskiego) – następnego dnia po upływie tego terminu;

4) z dniem naruszenia innych warunków procedury zawieszenia poboru akcyzy niż ww. 2- i 4-miesięczne terminy, a gdy dnia ich naruszenia nie można ustalić – z dniem stwierdzenia takiego naruszenia przez uprawniony organ;

5) w przypadku ubytków wyrobów akcyzowych lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych z dniem powstania ubytków wyrobów akcyzowych lub ich całkowitego zniszczenia, a gdy nie można ustalić tego dnia – z dniem  stwierdzenia przez uprawniony organ ubytków wyrobów akcyzowych lub ich całkowitego zniszczenia;

6) w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu wyrobów akcyzowych – z dniem   otrzymania przez podmiot wysyłający, który dokonał dostawy  wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tych wyrobów, dokumentu handlowego lub innego dokumentu potwierdzającego dostawę tych wyrobów na terytorium państwa członkowskiego albo wyprowadzenie ich poza terytorium Unii Europejskiej; zobowiązanie podatkowe nie powstaje i wygasa powstały w wyniku dokonania określonej czynności podlegającej opodatkowaniu obowiązek podatkowy ciążący na podatniku, z chwilą otrzymania przez niego tego dokumentu, w części objętej potwierdzeniem;

7) w przypadku nieotrzymania w terminie 4 miesięcy od dnia wysyłki ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych przez podmiot wysyłający wskazanego punkt wyżej dokumentu z potwierdzeniem dostawy tych wyrobów akcyzowych na terytorium państwa członkowskiego albo wyprowadzenia ich poza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli przemieszczanie miało miejsce w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu przez terytorium państwa członkowskiego –następnego dnia po upływie tego terminu.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top