Szukaj haseł:

Prokurator w postępowaniu cywilnym

to uregulowana w Ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296, ze zm.) instytucja dotycząca zagadnień udziału prokuratora w postępowaniu cywilnym.

Zgodnie z art. 7 K.p.c., prokuratorowi przysługuje uprawnienie do przystąpienia do każdego toczącego się postępowania cywilnego, na każdym jego etapie, lub też wszczęcia postępowania w każdej sprawie (poza sprawami z zakresu prawa rodzinnego, w których jego uprawnienie do wytaczania powództw ograniczone jest do przypadków wskazanych w ustawie), jeśli stwierdzi, że jest to niezbędne dla ochrony praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego. O zaistnieniu takiej potrzeby każdorazowo prokuratora zawiadamia sąd.

Po wytoczeniu przez prokuratora powództwa w procesie cywilnym, sąd zawiadamia osobę, na rzecz której prokurator je wytoczył, o tym fakcie. Jeśli przystąpi ona do postępowania w charakterze powoda, od tego momentu udział prokuratora w sprawie regulowany jest wg przepisów o współuczestnictwie jednolitym. Ale prokurator może również wytoczyć powództwo przeciw wszystkim osobom będącym stronami stosunku prawnego, którego ono dotyczy, i nie działać wówczas na rzecz żadnej, określonej osoby. Prokurator składa oświadczenia, może zgłaszać wnioski, przytaczać fakty i dowody na ich poparcie. To on jest adresatem doręczeń pism procesowych, zawiadomień o terminach i posiedzeniach, a także doręczeń orzeczeń sądowych. Przysługuje mu prawo do zaskarżenia każdego takiego orzeczenia, jeśli służy od niego środek odwoławczy. W tym przypadku, terminy ustanowione dla stron postępowania cywilnego są również wiążące dla prokuratora.

Prawomocny wyrok w sprawie wszczętej pozwem wniesionym przez prokuratora ma powagę rzeczy osądzonej względem tego, na rzecz którego prokurator powództwo wytoczył, jak i tego, przeciwko komu je wniósł. W zakresie spraw, których przedmiotem są roszczenia majątkowe, prawomocny wyrok nie pozbawia jednak zainteresowanego podmiotu możliwości dochodzenia swoich niezasądzonych roszczeń, jeśli podmiot ten nie brał udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 106 K.p.c.: „Udział prokuratora w sprawie nie uzasadnia zasądzenia zwrotu kosztów na rzecz Skarbu Państwa ani od Skarbu Państwa”.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top